Nieuws

Ruimte voor verbeteren van dierziektebestrijding

Uitbraken van ziekten als vogelgriep leiden in ons land tot ruimingen van gezonde dieren. Zulke ruimingen stuiten steeds meer op maatschappelijke weerstand. De Raad voor Dierenaangelegenheden adviseert de overheid en bedrijfsleven opnieuw te kijken naar de manier waarop in ons land dierziekten worden bestreden.

Er is met name meer aandacht nodig voor preventie. Ook is er meer onderzoek nodig om kennis te vergaren over de insleep en verspreiding van dierziekten, vaccins en diervriendelijke stalsystemen waarbij de kans op insleep van dierziekten minimaal is. Daarnaast zijn transparantie en zorg voor goede publieksvoorlichting over de aanpak van besmettingen gewenst. De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) zegt dit in de zienswijze 'Ruimings- en vaccinatiebeleid bij uitbraken van dierziekten'.

Meer preventie

De RDA vindt dat regelmatig op grote schaal ruimen niet tot het normale beeld moet gaan behoren in de veehouderij. Daarom heeft de Raad nog eens goed gekeken of er verbeteringen mogelijk zijn in de bestaande aanpak van besmettelijke dierziekten en in het bijzonder vogelgriep. Er is ruimte om meer te doen tegen de insleep van ziekten bij de inrichting van pluimveebedrijven, in de veehouderijsector als geheel en in de ruimtelijke ordening, concludeert de RDA. Ook is het raadzaam om te blijven investeren in breed werkende en praktisch toepasbare vogelgriepvaccins voor de pluimveehouderij. In de varkenssector hebben de activiteiten om producten van gevaccineerde dieren tegen een goede prijs af te zetten tot nu toe weliswaar weinig resultaat geboekt, maar de RDA roept toch bedrijfsleven en overheid op om met de opgedane ervaringen opnieuw actie te ondernemen: verspilling wordt maatschappelijk steeds minder geaccepteerd.

Niet meteen ruimen

Als er sprake is van besmetting en daarmee van het stilleggen van het vervoer van de dieren, dan moet er op primaire en verwerkende bedrijven voldoende ruimte zijn om dieren op te vangen onder omstandigheden die qua dierenwelzijn acceptabel zijn. De RDA adviseert die ruimte te inventariseren om te zien waar eventueel verbetering mogelijk is. Ook zou onderzocht kunnen worden of het mogelijk is om bij een besmetting met laagpathogene Aviaire Influenza niet meteen te ruimen maar eerst nauwgezet te monitoren op het ontstaan van de gevaarlijker hoogpathogene variant. Voor zo'n aanpak zou in elk geval in EU-verband moeten worden gekozen. Betere communicatie over het dierziektebeleid en de afwegingen die hierin worden gemaakt, kunnen volgens de RDA bijdragen om de acceptatiegraad van het beleid in de maatschappij te verhogen.

(Bron foto: Ruimen pluimvee_omslag rapport RDA)