Project

Samen leren voor meer biodiversiteit Wroetvarken

Biodiversiteit - © Stichting Wroetvarken
Bron foto: © Stichting Wroetvarken
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Gelderland - Epe
 • Thema
  Bodembeheer, biodiversiteit, persoonlijke ontwikkeling, ketensamenwerking, verdienvermogen
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
De afgelopen periode hebben de Wroetvarkenshouders in Overijssel samen met Natuur en Milieu Overijssel basiskennis opgedaan over biodiversiteit op en rond hun bedrijven. Dit heeft voor hen de deur opengezet om hier meer over willen weten. De deelnemers willen graag die kennis verder ontwikkelen/uitbouwen en verspreiden binnen de Wroetvarkenketen, als ook daarbuiten. Ook wordt het gebruikt om hun eerdere inspanningen op biodiversiteit goed te kunnen onderbouwen.

We zien dat de registratiemethoden voor biodiversiteit veelal gebaseerd zijn op grondgebonden sectoren. Nevendoel in dit project is om gaandeweg ook te komen tot een uniforme structuur om de maatregelen die een varkenshouder kan nemen laagdrempelig voor de varkenshouder vast te leggen. Dat vergemakkelijkt daarna de kennisoverdracht naar de rest van de sector. De middelen om de kennis over te dragen maken geen onderdeel uit van deze projectaanvraag.

Alle varkenshouders in de Wroetvarkenketen doen mee aan het project. Omdat 75% van deze deelnemers in Overijssel gevestigd is, hebben we de afspraken gemaakt met Natuur en Milieu Overijssel (NMO). Voor de deelnemers buiten Overijssel worden begeleiders geworven via het netwerk van de federatie (Natuur en Milieu Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland).

Stichting de Wroetstal kent alle schakels in het algemeen en de individuele deelnemers in het bijzonder. De maatregelen die genomen worden kunnen worden geëvalueerd en onderdeel worden van de productiecriteria voor de varkenshouders. Daarmee is continuïteit geborgd van de uit te voeren acties.

De Overijsselse varkenshouders hebben al ervaring met NMO en vice versa. Ze kunnen als het ware een vliegende start maken in het verder begeleiden van de varkenshouders en het aanhaken van nieuwe. Door de samenwerking tussen NMO en De Wroetstal kunnen ook gemakkelijker andere schakels toegevoegd worden aan de kennisverspreiding.

Grossier Nauwxs is partner in de Wroetvarkenketen. Haar betrokkenheid in het project draagt bij aan de vertaling van de activiteiten op het boerenerf naar de vermarkting van het vlees.

Door deze combinatie wordt de balans gezocht tussen:

 • het optimaal verzamelen en vastleggen van kennis
 • het onder begeleiding delen van deze kennis met sectorgenoten binnen de keten
 • de voorbereiding voor het verspreiding daarbuiten

Inhoudelijk kunnen de maatregelen betrekking hebben op een brede range aan onderwerpen op de bedrijven. Voor wat betreft kringlooplandbouw:

 • Gezonde bodem en water
 • Natuurinclusieve landbouw

Alle onderdelen voor wat betreft duurzaam ondernemerschap:

 • persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf
 • horizontale samenwerking
 • verticale samenwerking
 • duurzaam verdienvermogen

In het project worden o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Werving vrijwilligers, die gekoppeld worden aan een varkenshouder (ook in de andere 3 provincies). Dit gebeurt o.a. in samenwerking met de Vlinderstichting.
 • Individuele bedrijfsscans

  • Vaststellen huidige situatie
  • Aanbevelingen voor te nemen maatregelen
 • 2x per jaar fysieke informatiebijeenkomsten om bevindingen te delen
 • Bepalen belangrijkste parameters om vast te leggen
 • Voorstel voor eenvoudige en gestructureerde wijze van registeren en vastleggen. Hiervoor wordt een derde partij ingeschakeld, die wordt begeleid door NMO.
 • Ondersteunen vrijwilligers
 • Bijsturen registratiewijze indien nodig

De resultaten worden vastgelegd in een eindrapport met een advies voor de te hanteren methodiek. Ook vindt er een slotbijeenkomst plaats voor de varkenshouderij breed en wordt de methodiek breed beschikbaar gesteld, o.a. via de POV.