Nieuws

Samenwerking burgers en groenbedrijven

Er ligt een initiatiefvoorstel om burgers meer te laten participeren in de wijk. Groenbedrijven kunnen daarbij een rol spelen.

Het artikel ‘Participatie in de wijk via ‘groene coöperatie’’ doet verslag van een werkbezoek van Tweede Kamerlid Grace Tanamal (PvdA) aan Amsterdam. Zij was daar naartoe gekomen om enkele projecten van de Stichting Postzegelparken (LINK) te bekijken en met een afvaardiging van VHG te spreken over participatie in het Groen.

Initiatiefvoorstel

Tanamal heeft een initiatiefvoorstel ingediend waarmee zij burgers meer rechten wil geven om invloed uit te oefenen op hun omgeving. ‘Bewoners met initiatieven om hun wijk of buurt mooier, leefbaarder en beter te maken, lopen tegen allerlei wet- ­en regelgeving aan. Ik wil in een aantal gemeenten experimenten met buurtrechten. Met deze rechten geven we mensen meer zeggenschap over hun buurt. Hierdoor krijgen bewoners de mogelijkheid om mee te beslissen over bijvoorbeeld het beheer van het buurthuis, de groenvoorziening of het tegengaan van vervuiling’ zegt ze in het artikel.

Continuïteit

VHG-directeur Egbert Roozen ging dieper in op de baten van groen in de bebouwde omgeving en de rol die de groenbedrijven in de wijk kunnen spelen. ‘Het groenbedrijf kan kennis en kunde inbrengen en helpen om de benodigde kwaliteit en continuïteit te borgen. Zo zorgen we ervoor dat het groen in de openbare ruimte ook op langere termijn haar waardevolle functies kan blijven vervullen”, aldus Roozen in het artikel.

Cahier ondernemersparticipatie

Ter gelegenheid van het bezoek van Tanamal heeft de VHG samen met Vereniging Stadswerk Nederland het ‘Cahier Burgerparticipatie’ uitgegeven. Hierin wordt onder andere ingegaan op de vraag welke rol groenprofessionals kunnen spelen bij allerlei initiatieven waarbij burgers zelf het groenbeheer ter hand nemen. Het document sluit af met een aantal aanbevelingen, waaronder dat groenprofessionals burgers kunnen begeleiden en instrueren. Niet alleen op het gebied van groenonderhoud, maar ook als het gaat over veilig omgaan met machines en het dragen van beschermende kleding.


(Bron foto: Pixabay)