Nieuws

Samenwerking lectoren circulaire economie levert resultaten op

Het Lectorenplatform Circulaire Economie werd in 2017 in het leven geroepen door zeven lectoren en Stichting Het Groene Brein om de transitie naar een circulaire economie te versnellen met praktijkgericht onderzoek.

Inmiddels zijn dertien hogescholen en twee universiteiten, evenals bedrijven, overheden en vertegenwoordigers van twee topsectoren bij het platform betrokken. Samen doen ze (toegepast) onderzoek naar diverse aspecten van de circulaire economie.

Op 15 maart presenteerden ze tijdens een netwerkevent in Utrecht een verslag van behaalde opbrengsten en resultaten na twee jaar samenwerking.

Manifest

Het manifest van het lectorenplatform is duidelijk: 'samen op weg naar een circulaire economie'. Via praktijkgericht onderzoek wil het platform kennis en resultaten van onderzoek delen, gezamenlijk onderzoek op gang brengen en de samenwerking bevorderen tussen lectoren, bedrijven, ondernemers, overheden en andere partijen. Met als uitgangspunt dat bij het hoger onderwijs de verantwoordelijkheid en de kennis ligt om de transitie naar een circulaire economie succesvol aan te jagen.

Onderzoeksthema's die bij het platform bijzondere aandacht krijgen, zijn circulair ontwerpen (met hergebruik van schaarse grondstoffen), nieuwe businessmodellen, gesloten kringlopen en het creëren van nieuwe ketens en netwerken van samenwerking.

Innovaties en afvalstromen

Wat heeft de samenwerking tot nu toe opgeleverd? De zeven gepresenteerde 'showcases' tonen aan dat lectoren en studenten geslaagd kunnen samenwerken met bedrijven en overheden om tot nieuwe aanpakken en productinnovaties te komen. Dit gebeurt onder andere via onderzoeksopdrachten die studenten uitvoeren op basis van vragen uit de markt.

Zo ontdekten studenten van de HAN op een vraag van Mitsubishi Elevator Europe een nieuwe methode om metalen componenten van liften te verduurzamen. Een ander voorbeeld is de 'kenniswerkplaats' die het lectoraat Finance & Accountancy van Hogeschool Inholland inrichtte voor vierdejaars studenten. Hier analyseren ze verdienmodellen en financieringsmogelijkheden voor innovatieve duurzame startups.

Een andere opdracht kwam uit de gemeente Zundert, waar agrarische bedrijven een lokale organische kringloop tot stand willen brengen. Met zo'n kringloop kan organisch restmateriaal van het ene bedrijf bijvoorbeeld als grondstof dienen voor een ander bedrijf. Onderzoekers van Avans Hogeschool en Aeres Dronten deden in dit kader onderzoek naar de vermarkting van twee natuurlijke reststromen: gft-afval van huishoudens en afval van champignonkwekerijen.

Samen laten de zeven gepresenteerde voorbeelden goed de winst zien van nauwe samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en maatschappij.

(Bron foto: Shutterstock)