Nieuws

Samenwerking nodig voor vitaal Amstelland

Amstelland, de groene long aan de zuidkant van Amsterdam, is voor bewoners van de stad van grote betekenis. Voor behoud van dit gebied is samenwerking tussen horeca- en recreatiebedrijven met boerenbedrijven nodig.

Het Amstelland is het gebied ten zuiden van Amsterdam rond de Amstel dat al eeuwen gebruikt wordt voor landbouw, industrie en recreatie. Het is een landschappelijke gebied dat grotendeels door agrariërs beheerd wordt. Duizenden recreanten uit Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel en Diemen komen er om te fietsen, wandelen of te genieten van het landschap.

Toekomst

De stichting Beschermers Amstelland, die in 2016 opgericht, maakt zich zorgen over de toekomst van het gebied. Is er wel voldoende toekomst voor de agrarisch ondernemers in het gebied die het landschap onderhouden? Is er toekomst voor de bedrijvigheid in dit landschap? Wat kan de rol van de gebruikers van het landschap zijn en hoe kun je die versterken? Met die vragen gaf de stichting opdracht aan de Wetenschapswinkel Wageningen een onderzoek uit te voeren. Het rapport 'Bloeiend Amstelland' is in oktober aangeboden aan de stichting.

Uit dat rapport blijkt dat de toekomst van de landbouwsector in het gebied zorgelijk is. De meeste agrariërs zijn veehouders, waarvan ongeveer de helft melkveehouders. De anderen veehouders hebben zoogkoeien, los rundvee, schapen, paarden of pony’s. De melkveebedrijven zijn er gemiddeld genomen kleiner dan elders in het land. Omdat het gebied ligt ingeklemd tussen stedelijke gebieden, hebben boeren minder uitbreidingskansen. De grond is relatief duur en de grondwaterstand is hoog. Bovendien hebben veel ondernemers geen opvolgers. De concurrentiepositie van de landbouwbedrijven laat te wensen over, zo is te lezen in het rapport.

Recreatie

Vanwege hun ligging in stedelijk gebied, hebben diverse agrarisch ondernemers neventakken ontwikkeld. Naast agrarisch natuurbeheer, meer dan 40%, bieden ze stalling aan en ontwikkelen ze activiteit op gebeid van zorg, recreatie of educatie. Omdat Amstelland voor weidevogels één van de beste gebieden is in Nederland, beschermen veel boeren de weidevogels. Zij krijgen hiervoor subsidie, maar dit is geen basis om een toekomstbestendig bedrijf te kunnen opbouwen.

Naast agrarische bedrijvigheid kent het gebied een grote diversiteit aan horeca- en recreatiebedrijven: van dure hotels tot boerencampings en lokale cafetaria’s. Ongeveer een derde van die bedrijven richt zich op toerisme, een derde op de lokale markt, een zesde op plattelandstoerisme en een zesde op de zakelijke markt. Maar er kan meer, stelt het rapport. Er is zeker nog ruimte voor activiteiten en arrangementen. Informatievoorziening voor internationale toeristen is ver onder de maat.

Samenwerking

De Amstellandse gemeenschap zou zelf een merkverhaal kunnen ontwikkelen en uitdragen. Daarvoor zou het goed zijn dat horeca- en recreatiebedrijven meer met elkaar en met de boerenbedrijven gaan samenwerken. En ook burgers en bedrijven moeten zich meer voor het gebied gaan inzetten. Meer samenwerking is nodig. Daar heeft ook de overheid een rol in, stellen de onderzoekers: publieke middelen voor landschapsbeheer en een goede ruimtelijke ordening blijven noodzakelijk.

(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(5)