Nieuws

Sectorplan Groene Hogescholen 2019 - 2023

De vier Groene Hogescholen hebben van oudsher een sterke binding met bedrijven en de arbeidsmarkt en spelen daarom een belangrijke rol in de noodzakelijke transitie van de voedselproductie. In het Sectorplan 2019-2023 hebben de hogescholen werkprogramma’s benoemd. Binnen GroenPact 2.0 wordt er een extra slag gemaakt in de samenwerking met onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

In 2050 zal de totale wereldbevolking gegroeid zijn naar ruim tien miljard mensen. Om de wereldbevolking te kunnen blijven voeden, zal de voedselproductie moeten veranderen. De wereld staat aan de vooravond van een transitie: de groene revolutie. In die transitie is de rol van de Nederlandse agrosector van grote betekenis.

Transitie voedselproductie

De groene hogescholen spelen, naast Wageningen UR en de groene AOC’s, een belangrijke rol in de samenwerking met onderzoek en bedrijfsleven. Die samenwerking willen de Groene Hogescholen verder doortrekken en stimuleren, zo is te lezen in het sectorplan Groene Hogescholen 2019-2023. In de inleiding van het sectorplan schrijven de hogescholen dat ze de rol van de Nederlandse sector agro, voedsel en leefomgeving op het wereldtoneel willen verbeteren en versterken. Zo willen ze bijdragen aan innovatieve oplossingen voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

De opstellers van het sectorplan maken duidelijk waarom de hogescholen een belangrijke rol spelen in de transitie van de voedselproductie. Zo hebben ze van oudsher een sterke binding met bedrijven en de arbeidsmarkt. Naast die samenwerking wordt er nu een extra slag gemaakt in de tripartite Human Capital Agenda ‘Groenpact 2.0’, waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid een gezamenlijke agenda opstellen.

In het plan wordt de bijzondere expertisebasis van de groene hogescholen genoemd op gebieden als natuur, landschap, water, bodem, natuurlijke grondstoffen, productiebronnen en - systemen, voeding en voedselproductie, circulariteit, omgaan met afval- en reststromen, ondernemerschap, leren- en ontwikkelen en de benodigde technieken en technologie. De buitengewone leer- en onderzoeksfaciliteiten en de internationale samenwerkingsprojecten van de hogescholen spelen daarin een bijzondere rol.

Werkprogramma's

In het vierde hoofdstuk van het sectorplan worden de ambities van de groene hogescholen geconcretiseerd in werkprogramma's voor praktijkgericht onderzoek en het ontwikkeling van een opleidingsportfolio. Voor de groene onderzoeksagenda zijn zeven thema's benoemd:

  • Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen
  • Digitalisering & hightech
  • Vitaliteit van stad & land
  • (gezond) Voedsel met meerwaarde
  • Nieuwe businessmodellen
  • Samenwerken en governance
  • (re)Design van agrifood productiesystemen

Daarnaast werken de groene hogescholen binnen GroenPact, samen met Wageningen UR, de AOC’s, het bedrijfsleven en het ministerie van LNV aan de vier programma's programma’s zoals die binnen GroenPact 2.0 zijn gedefinieerd. Het gaat om de programma's arbeidsmarkt, internationalisering, kennisuitwisseling en digitalisering.

In het laatste hoofdstuk van het sectorplan wordt de bestuurlijke organisatie toegelicht die nodig is voor de afstemming tussen de Groene Hogescholen en sturing op de realisatie van het sectorplan.

Het Sectorplan Groene Hogescholen 2019-2023 is een uitgave van de gezamenlijke Groene Hogescholen: AERES Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland en Hogeschool Van Hall Larenstein.

(Bron foto: Thinkstock)