Nieuws

Serie 'ins' en 'outs' van de KringloopWijzer

Veeteelt publiceerde recent deel 5 -Bedrijfsoverzicht- in een serie artikelen over de KringloopWijzer. Eerder verschenen de artikelen Mestproductie, Ammoniak, Graslandproductie, en Maisproductie.

Groen Kennisnet zet de artikelen uit de serie op een rij. In de serie wordt onder meer uitgelegd wat de KringloopWijzer is: niets meer dan een rekenmachine voor mineralen (deel 1). In de afzonderlijke artikelen wordt per onderwerp uitgelegd hoe de 'rekenmachine' kan worden ingezet en hoe het werkt. Verder wordt duidelijk dat wordt toegewerkt naar de verplichting voor bedrijven met een fosfaatoverschot (per 2015) om de KringloopWijzer in te vullen.

Bedrijfsoverzicht

Laatstgenoemde is te lezen in deel 5 van de serie: Bedrijfsoverzicht – Balanceren tussen economie en milieu. In dit deel wordt ook stilgestaan bij het uiteindelijke resultaat dat de KringloopWijzer geeft: een overzicht van de mineralenbenutting van het bedrijf.

Mais- en grasproductie

Het uiteindelijke resultaat wordt mede bepaald door de maisopbrengst. Wat levert het gewas op aan fosfaat, stikstof, droge stof en ruwvoer. In deel 4, Maisproductie - Mpr-uitslag voor maispercelen, wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. Ook voor de graslandopbrengst worden de waarden berekend zoals voor mais het geval is, zie: Graslandproductie - Grasoogst signaleren, deel 3.

In dit artikel wordt nog eens uitgelegd hoe belangrijk mineralen zijn: bij een tekort aan mineralen uit mest haalt het gewas de voedingsstoffen uit de bodem. Veeteelt: 'De buffer aan voedingsstoffen in de bodem is echter niet eindeloos. Meer bemesten bij een hogere opbrengst ligt dus voor de hand, maar zover is het nog niet'. De hoop wordt uitgesproken dat bedrijven die meer oogsten dan waarvoor ze nu mogen bemesten worden beloond met een hogere gebruiksnorm.

Ammoniak

Om tot een totaaloverzicht van de mineralenbenutting te komen, berekent de KringloopWijzer ook de ammoniakemissie van een melkveebedrijf (Ammoniak - Graadmeter voor emissie, deel 2). In de berekening wordt rekening gehouden met bedrijfsspecifieke omstandigheden. Denk aan: wel of geen beweiding en wel of geen emissiearme stal. In de resultaten is onder meer te zien wat de emissie is per ton melk en hoeveel ammoniak via stal en mestopslag vrijkomt.

Mestproductie

Het deel waarmee de serie KringloopWijzer is gestart in Veeteelt; Mestproductie – Rekenmachine voor mineralen, behandelt de benutting van stikstof en fosfaat via de voeding. In dit artikel wordt ook uitgelegd hoe de resultaten die de KringloopWijzer op papier geven, geïnterpreteerd kunnen worden.

Zo kan een melkveehouderij zijn gegevens vergelijken met die van anderen. Veeteelt: 'Met kleur en de lettertekens x, v en o is direct in beeld hoe het bedrijf presteert ten opzichte van de referentiewaarde van de collega’s'. Dit geldt ook voor voornoemde resultaten (zoals emissie en opbrengsten gewas).


(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(5)