Nieuws

Siergewassen als gewasbeschermers

Bieden extracten van commercieel geteelde siergewassen perspectief voor groene gewasbescherming? Daarnaar wordt momenteel onderzoek gedaan.

In de groente- en sierteelt worden regelmatig producten doorgedraaid. Daarmee gaan veel waardevolle stoffen verloren. Om die reden wordt sinds enige jaren op kleine schaal onderzocht of doordraai, gewasresten en/of tuinbouwproducten van mindere kwaliteit toch nog van nut kunnen zijn. In het artikel 'Extracten van siergewassen krijgen mogelijk rol in gewasbescherming’ uit Onder Glas, wordt aandacht besteed aan een breed opgezet project waarin onderzocht wordt of extracten van commercieel geteelde siergewassen perspectief bieden voor groene gewasbescherming en/of plantversterking.

Concentraties

Na literatuuronderzoek is een lijst samengesteld van ongeveer twintig soorten die waarschijnlijk stoffen bevatten die een gewasbeschermende werking tegen ziekten en plagen hebben. Om er achter te komen bij welke concentraties een bepaalde werking kan worden verkregen is op basis van trial and error begonnen met concentraties die ver uiteen liggen. Vooralsnog beperkt het onderzoek zich tot de ziekten echte meeldauw en Botrytis en de plagen tris, bladluizen en spint.

Plantversterkers

Onderzoekster Marieke van der Staaij van Wageningen UR toetst de extracten echter niet alleen op hun directe werking tegen ziekten en plagen. ‘Het is ook interessant om te zien of plantextracten de weerstand van de plant zelf kunnen verhogen’, zegt zij in het artikel. Dat zou commercieel interessant zijn, omdat voor plantversterkers de toelatingsprocedures minder streng zijn.
Er is vanuit de glastuinbouwsector veel belangstelling voor het project en naar verwachting worden er in 2016 meerdere pilots opgezet om de stap naar de praktijk te zetten.

(Bron foto: Thinkstock)