Nieuws

Simulatiemodel voor zouttolerantie van aardappelen

Met het simulatiemodel SWAP-WOFOST is het mogelijk de zouttolerantie van gewassen in beeld te brengen. Dat blijkt uit een onderzoek op het Zilt Proefbedrijf Texel. Het model moet duidelijk maken welke teeltmogelijkheden je hebt op zilte grond.

Goed water voor de teelt van landbouwgewassen wordt schaarser, met name in kustgebieden waar sprake is van toenemende verzilting. Toch zijn er gewassen die enigszins zouttolerant zijn. Zo werd tijdens een meerjarige onderzoek op het Zilt Proefbedrijf Texel eerder duidelijk dat je onder zilte omstandigheden aardappelen van de rassen Miss Mignonne en Achilles kunt telen. In een onderzoeksproject is gekeken of het simulatiemodel SWAP-WOFOST kan helpen de mogelijkheden voor zilte teelten in kaart te brengen. Het Stowa-rapport Zouttolerantie aardappelen laat zien dat dit model goed in staat is de zoutconcentraties in de bodem te simuleren en het effect op aardappelplanten te simuleren.

Simulatiemodel

Het SWAP-WOFOST is een combinatie van twee simulatiemodellen. Het agrohydrologische SWAP-model simuleert het transport en beschikbaarheid van water in de bodem, terwijl het WOFOS-model de gewasgroei simuleert. SWAP-WOFOST wordt onder andere gebruikt in de Waterwijzer Landbouw die de effecten van veranderend waterbeheer op landbouw en natuur nauwkeurig in beeld brengt en kwantificeert. Wil je dit model gebruiken voor om de mogelijkheid voor zilte landbouw in beeld te brengen, dan heb je twee gegevens nodig. Je moet weten wat de drempelwaarde is van de zoutconcentratie waarboven een gewas schade ondervindt. En je moet weten wat de zoutgevoeligheid van het gewas is boven die drempelwaarde.

Observaties

Op het proefbedrijf is gekeken of je een juiste inschatting te maken van die drempelwaarde en de zoutgevoeligheid. Kloppen de berekeningen van het model met de werkelijkheid? Het blijkt dat het model goed in staat is de gemeten zoutconcentraties te simuleren. Ook het gesimuleerde effect van te zoute omstandigheden op de gewasopbrengst komt met de observaties overeen. Dit resultaat biedt de mogelijkheid om deze methodiek ook te gebruiken om opbrengstdervingen als gevolg van te zoute omstandigheden te bepalen.

(Bron foto: Shutterstock)