Nieuws

Sociaal kapitaal in agrarisch natuurbeheer

Bij het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in 2016 licht de nadruk vooral op de ecologische uitwerking en het opzetten van de nieuwe organisatievormen, de collectieven. Maar het nieuwe stelsel zal ook gevolgen hebben voor de agrarische natuurverenigingen (ANV’s) en het sociale netwerk dat zij hebben opgebouwd.

In de brochure 'Wat je aan elkaar hebt. Sociaal kapitaal in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer' wordt uitgebreid stilgestaan bij de sociale kant van de collectieven. De reden daarvoor is dat het succes van het nieuwe stelsel straks wordt bepaald door de mate van samenwerking en het vertrouwen dat betrokkenen in elkaar hebben. In de brochure wordt dit aangeduid met het begrip 'sociaal kapitaal'.

Anders georganiseerd

Volgens de brochure is de belangrijkste organisatorische verandering dat de provincie straks contracten sluit met collectieven van agrarische natuurverenigingen en niet meer met individuele boeren. Daarnaast is het nieuwe stelsel gericht op kwaliteitsverbetering: "Het geld moet gerichter ingezet worden in gebieden waar verwacht wordt dat agrarisch natuur- en landschapsbeheer op een effectievere en efficiëntere manier bijdraagt aan een versterking van de biodiversiteit. Een aantal actieve boeren zal daarom straks niet meer kunnen deelnemen binnen het nieuwe stelsel."

Aandachtspunten en acties

In de brochure worden de sterke punten en de aandachtspunten voor het nieuwe stelsel beschreven. Daarnaast worden mogelijke acties voor agrarische natuurverenigingen, collectieven en overheden beschreven die erop gericht zijn zoveel mogelijk gebruik te maken van de kracht van sociaal kapitaal van de ANV’s en collectieven. Een andere publicatie waarin het nieuwe stelsel uitgebreid aan bod komt, is het 'Themanummer Agrarisch natuurbeheer van het vakblad Natuur Bos Landschap'.

(Bron foto: Thinkstock)