Nieuws

Stabiele innovatie in de land- en tuinbouw

De melkveehouderijsector was in 2013 het meest innovatief, blijkt uit de onlangs verschenen innovatiemonitor. In de gehele land- en tuinbouw bleef het aandeel innovatieve bedrijven stabiel.

Het aandeel vernieuwende bedrijven in de land- en tuinbouw bedroeg in 2013 14 %. Dat is ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de innovatiemonitor, een enquête die door LEI Wageningen UR is uitgevoerd onder 1100 bedrijven. Met dit aandeel is de doelstelling van het ministerie van EZ – 15 % vernieuwende bedrijven in 2013 – net niet gehaald, zo is te lezen in het rapport dat in november verscheen. Het aandeel vernieuwers nam het sterkst toe in de melkveehouderij. Ook in de akkerbouw en varkenshouderij nam het aandeel vernieuwers toe ten opzichte van 2012.

Innovatoren

Ongeveer 2 % van de bedrijven voerde een vernieuwing in die echt nieuw is voor de sector. Deze bedrijven worden tot de innovatoren of vroege volgers gerekend. Veel van die bedrijven hoorden ook het jaar ervoor tot die groep. Deze bedrijven zijn gemiddeld groter van omvang en realiseren een hoger inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid.

De vernieuwingen die bedrijven doorvoeren, hebben vaak betrekking op het productieproces zoals GPS-gestuurde apparatuur in de akkerbouw of nieuwe voer-of melkinstallaties in de melkveehouderij. In de glastuinbouw vinden veel productinnovaties plaats zoals de ontwikkeling van nieuwe rassen.

De enquête wordt jaarlijks uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZ door het Centrum voor Economische Informatievoorziening dat is ondergebracht bij LEI Wageningen UR.

(Bron foto: Thinkstock)