Nieuws

Stappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw

Een coalitie van ruim 50 organisaties vraagt de politiek om snel en concreet te handelen bij het realiseren van natuurinclusieve kringlooplandbouw. Op 14 januari presenteerden zij hun rapport met een 10-stappenplan.

Met het rapport ‘10 stappen voor realisatie natuurinclusieve kringlooplandbouw’ pleiten de organisaties – bestaande uit onder andere maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstituten en onderwijscentra – voor kortetermijnoplossingen die langetermijnbeleid ondersteunen.

Toekomstvisie

In het rapport benadrukken de organisaties dat het huidige landbouw-voedselsysteem niet houdbaar is. Daarom formuleren de opstellers zelf een toekomstvisie waarin Nederland in 2030 al koploper in natuurinclusieve landbouw is. Diversere landschappen, kortere ketens, rijke biodiversiteit en bewuste burgers zijn onderdeel van dit perspectief. In 2040 zal Nederland een florerende delta zijn voor mens en natuur, aldus het rapport.

Ook wordt in het rapport de landbouwvisie ‘Waardevol en verbonden’ van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van grote waarde geacht. Maar, zo benadrukken de opstellers van het rapport, in de visie van Schouten ontbreekt een integraal handelingskader dat nodig is om concrete stappen te maken.

10-stappenplan

Daarom biedt het rapport tien verschillende, concrete stappen die door de opstellers als essentieel worden geacht om natuurinclusive kringlooplandbouw te realiseren. Zo benadrukken ze dat er concrete doelen bepaald moeten worden voor publieke waarden, zoals lucht, bodem, water, biodiversiteit en landschap. Wetgeving, duidelijke kaders, sturing en sancties zou het behalen van deze doelen moeten bevorderen.

Ook benadrukken de opstellers het belang van sectoroverstijgend dialoog, samenwerking en een inventarisatie van kennisbehoefte als cruciale stappen in een succesvolle overstap naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Het stappenplan is op dinsdag 14 januari door de organisaties overhandigd aan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

(Bron foto: pxfuel.com/)

Links

(3)