Nieuws

Stappenplan voor maisteelt

Was maïs telen vroeger vrij eenvoudig, anno 2015 is het een hele puzzel. Om een hoge Vem-opbrengst te realiseren komt het blad Grondig met een stappenplan.

In de combinatie met gras is snijmaïs een geweldig ruwvoer, stelt het blad Grondig in het artikel 'Juiste keuzes voor een maximale Vem-opbrengst'. Bij de teelt van maïs treden echter wat problemen op. De teelt heeft namelijk een negatieve organische-stofbalans, waardoor continu maïs telen tot een slechtere bodemkwaliteit leidt en daarmee tot verlies aan opbrengst. Dat probleem wordt versterkt door de aanscherping van de gebruiksnormen voor mest. Zo is het landbouwkundig advies voor maïs nog steeds 200 kilogram stikstof per hectare, terwijl de huidige gebruiksnormen in Nederland lager liggen. De huidige maïsteelt bestaat onder andere daardoor uit het maken van diverse keuzes, die onderling met elkaar samenhangen. Om toch tot een optimale maïsteelt te komen, worden in het blad Grondig in twee artikelen de keuzemogelijkheden doorgenomen.

Maisras

Het eerste artikel ('Juiste keuzes voor een maximale Vem-opbrengst') begint met de keuze van het maïsras en vroegheid. Kiezen voor een vroeg of zeer vroeg ras met een goede groenbemester geeft volgens het artikel op termijn de hoogste opbrengst. Een alternatief is onderzaai van gras tijdens de maïsteelt. Voordeel is dat de groenbemester gelijk na de maïsoogst aan het groeien gaat. Hierdoor kan de maïs één tot anderhalve week later worden geoogst. Dat betekent dat een iets later maïsras met een hogere opbrengst kan worden gekozen.

Vruchtwisseling

Op een veehouderijbedrijf is de vruchtwisseling met gras het meest interessant. Een afwisseling van bijvoorbeeld drie jaar gras en twee jaar maïs zorgt voor opbouw van het organische-stofgehalte. De lengte van het groeiseizoen wordt regioafhankelijk bepaald door het zaaimoment en het oogstmoment. In een tabel in het artikel wordt voor zowel Noord- als Zuid-Nederland op basis van zaai- en oogsttijdstip de gewenste vroegheid van rassen aangegeven.

In het artikel worden verder keuzes in bemesting, zoals drijf- of kunstmest en het tijdstip van uitrijden behandeld.

Groenbemesting

Het artikel ‘Groenbemester noodzakelijk voor topopbrengst’ is in zijn geheel gewijd aan de keuzes wat betreft groenbemesting. Zo gaat het over de keuze tussen onderploegen of oogsten van de groenbemester en of een groenbemester mechanisch of chemisch kapot moet worden gemaakt.

Verder wordt ingegaan op grondbewerking en zaaiklaar maken en komt ook de keuze voor het soort groenbemester uitgebreid aan bod. Het artikel wordt afgesloten met een stuk over onkruidbestrijding.


(Bron foto: Pixabay)