Nieuws

Steeds meer kennis over energie bij agrarisch ondernemers

Onder agrarisch ondernemers is de kennis over energie fors toegenomen sinds 2012. 95% van de boeren vindt energiebesparing belangrijk, er is steeds meer kennis over de uitstoot van broeikasgassen en 45% van de ondernemers wekt zelf duurzame energie op, vooral zonne-energie, zo blijkt uit een rapport van CLM.

Meer dan tien jaar geleden werd in het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren door de overheid en agrosectoren vastgelegd dat de sector zou werken aan verduurzaming door energie te besparen, door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en door in te zetten op duurzame energiebronnen. Omdat dit Agroconvenant in 2020 afliep, heeft CLM op verzoek van RVO een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken. Wat is er terecht gekomen van de ambities in het convenant? Hoe staat het met kennis en bewustwording rond energie en klimaat in de landbouw?

Duurzame energie

Uit de voortgangsrapportage van 2020 en eerdere voortgangsrapportages blijkt dat het bewustzijn bij agrarisch ondernemers fors is toegenomen. Energiebesparing is het duidelijks in beeld bij alle sectoren. In 2020 blijkt 95% van de ondernemers maatregelen te treffen om energie te besparen.

Veel ondernemers hebben belangstelling om duurzame energie te produceren. In 2020 doet 45% van de ondernemers aan duurzame energieopwekking, in 2012 lag dat percentage op 10%. Vooral de belangstelling voor de productie van zonne-energie is fors toegenomen. In vergelijking met energiebesparende maatregelen gaat het bij de productie van duurzame energie over veel hogere investeringen met een langere terugverdientijd.

Broeikasgassen

Het bewustzijn over de uitstoot van broeikasgassen is bij de ondernemers minder groot. Het percentage ondernemers dat zegt dit belangrijk te vinden neemt de laatstejaren zelfs wat af. In 2020 is zo'n 45%, in 2012 was dat nog 65%. Mogelijk heeft dit te maken met de politieke omstandigheden rond de landbouw, aldus het rapport.

Zo'n 30% van de ondernemers zegt nu maatregelen te nemen om de emissie te verminderen. En nog eens 6% zegt te overwegen maatregelen te nemen. De opstellers van het rapport merken op dat het voor ondernemers belangrijk is dat investeringen financieel uit moeten kunnen en dat ze op termijn rendement moeten opleveren. Bij de de maatregelen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is vaak niet duidelijk wat het rendement is.

Drijfveren

In een filmpje vertellen zes ondernemers wat hun drijfveren zijn om bij te dragen aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, energie te besparen en zo een bijdrage leveren aan de klimaatopgave.

Zo nemen ze energiebesparende maatregelen en produceren hernieuwbare energie. Er zijn telers die ideeën hebben om CO₂ uit de lucht te oogsten voor een betere groei van de planten, die reststromen willen benutten of die de koolstofkringloop willen sluiten. Om echt energieneutraal te worden is meer nodig, zeggen de ondernemers. Ze denken aan planologische aanpassingen door de overheid of fiscale maatregelen.

(Bron foto: xx)