Nieuws

Steun voor projecten verduurzaming veehouderij

De overheid en de veehouderijsector willen de veehouderij duurzamer en diervriendelijker maken. Als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij hebben een aantal projecten en verbeterplannen een subsidie gekregen.

Verduurzaming veehouderij UDV

De veehouderij, de overheid en maatschappelijke organisaties hebben vijftien ambities opgesteld voor een volledig duurzame veehouderij in Nederland in 2023. Deze ambities staan in de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV). Vaak zijn er belemmeringen die verduurzaming in de weg staan. Ondernemers of organisaties die projecten willen uitvoeren of een plan willen opstellen om deze belemmeringen weg te nemen, worden daarbij ondersteund met subsidie.

Aandacht voor dierenwelzijn

Als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in totaal € 800.000 toegewezen aan 13 projecten die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de veehouderij. De gehonoreerde projecten omvatten een breed scala aan verbeterplannen. In diverse projecten heeft dierenwelzijn impliciete of expliciete aandacht:

  • het project "Inventief uitdagen van de Natuur" is gericht op het uitsluiten van kunstmest en krachtvoer in de gehele bedrijfsvoering. Het idee is dat de dieren grotendeels buiten lopen en gebruik maken van hoogwaardig gras op een gezonde bodem;
  • de Dierenbescherming werkt in samenwerking met veehouders, verwerkers, supermarkten en de Stichting Natuur en Milieu aan uitbreiding van het Beter Leven kenmerk voor varken en kip, met milieucriteria naast dierenwelzijnscriteria;
  • Stichting Pluimned werkt aan sociale innovatie in de vleeskuikensector om te komen tot een veel hoger niveau van duurzaamheid, waaronder borging van dierenwelzijn. Van belang is het delen van informatie en het wegnemen van weerstanden en blokkades om te komen tot een gezamenlijk ketenbelang.

Een volledig overzicht van de goedgekeurde projecten is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)