Nieuws

Stikstofnawerking van maaimeststoffen

Een maaimeststof, een snede van groenbedekkers, kun je als meststof op een perceel elders gebruiken. Een maaimestsof levert stikstof, waardoor je kunt besparen op een aanvullende bemesting. Zo kun je werken aan een meer gesloten kringloop van organische stof en nutriënten.

Een maaimeststof is een snede van een groenbedekker, meestal een vlinderbloemige, die je na de oogst als als bemesting op een ander perceel brengt. Het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) heeft in een meerjarig onderzoeksproject gekeken wat die maaimeststoffen betekenen voor de stikstofvoorziening van een gewas. Wat is het effect van de manier waarop de meststof wordt toegediend? Wat is de kwaliteit van die meststof?

Mineralisatie

Het onderzoeksrapport 'Stikstofwerking van maaimeststoffen in relatie tot toedieningwijze en bodemconditie' is het eindrapport van dit project. UIt dat rapport blijkt dat de mineralisatie van stikstof uit die maaimeststoffen het best verloopt bij ondiep inwerken, met een rotorkopeg bijvoorbeeld. Dien je de maaimeststoffen als mulch toe na het planten, dan droogt het sterker uit. De nutriënten als stikstof en fosfaat komen dan trager vrij. De opbrengst van gewassen is dan ook lager.

Stikstofnawerking

Voor de kwaliteit van de maaimeststof is de verhouding koolstof - stikstof belangrijk, de C/N-verhouding. Over het algemeen is het zo dat de organische stof makkelijker omgezet wordt wanneer er in verhouding meer stikstof aanwezig is, of wanneer het getal van de C/N-verhouding lager is. Maar voor de vertering zijn meer factoren van belang, zoals het droge stof gehalte of bodemeigenschappen.

Wat de stikstofnawerking van die maaimeststoffen precies zal zijn is daarom lastig te voorspellen. De veldomstandigheden spelen een belangrijke rol. Omdat de maaimeststoffen ook bijdragen aan de opbouw van organische stof in de bodem, zal het stikstofleverend vermogen van de bodem toenemen.

Verhouding stikstof - fosfaat

Maaimeststoffen hebben in vergelijking met stalmest nog een voordeel dat er per eenheid meer stikstof dan fosfaat wordt aangevoerd. Dat is belangrijk in verband met de normen voor aanvoer van meststoffen. De N/P₂O₅-verhouding van de maaimeststoffen die in verschillende proeven zijn gebruikt, lag tussen 2.3 en 4.5, terwijl de N/P₂O₅-verhouding van runderstalmest gemiddeld 2.4 bedraagt.

Uit de proeven blijkt dat maaimeststof een volwaardig alternatief is voor stalmest als meststof.

(Bron foto: Shutterstock)