Nieuws

Stimulans voor infranatuur

In de bermen langs wegen, spoor of water kun je door een ander beheer of inrichting de natuur versterken. De Green Deal Infranatuur wil in projecten de biodiversiteit in onze infrastructuur van wegen versterken.

Nederland beschikt over een dicht netwerk aan infrastructuur: wegen, spoorlijnen, leidingen, dijken en waterwegen. De bermen langs die wegen tellen een lengte van 150.000 kilometer. Als die bermen gemiddeld 5 meter breed zijn, is dat een oppervlakte die bijna net zo groot is als de helft van de Natura 2000-gebieden. De initiatiefnemers van de Green Deal Infranatuur denken dat je de biodiversiteit in die infrastructuur kunt versterken door een andere inrichting en beheer. Op 1 april ondertekenden 20 organisaties (overheden, waterschappen, infrabeheerders en bedrijven) die Green Deal. De Vlinderstichting is penvoerder.

Biodiversiteit

De Vinderstichting wil zo werken aan versterking van de kwaliteit van ons milieu en leefomgeving. De biodiversiteit staat al jaren onder druk, aldus de initiatiefnemers. Zo is het niet goed gesteld met de bijen- en vlinderstand. In 25 jaar tijd is de vlinderpopulatie met ruim 30% afgenomen, aldus de Vlinderstichting. En die vlinders zijn een goede indicatie van de biodiversiteit. De Green Deal biedt kansen om samen met andere bedrijven de natuur buiten natuurgebieden te versterken.

Natuurontwikkeling

Dat kan bijvoorbeeld onder de hoogspanningslijnen die beheerd worden door TenneT, een van de partners in de Green Deal. Het hoogspanningsnet bestrijkt een groot deel van het land. Onder die bovengrondse verbindingen kun je werken aan natuurontwikkeling. De gemeente Tilburg zou langs een oude goederenspoorverbinding de natuur meer kans willen geven. Daarom werkt ProRail ook mee. En het waterschap Vallei en Veluwe wil onderzoeken of ecologisch beheer van de Grebbedijk haalbaar is.

Voor de Vlinderstichting is kennisdeling belangrijk. De stichting wil de verschillende projecten ondersteunen door kennisuitwisseling via workshops en werkateliers.

(Bron: Fotwedstrijd Groen Kennisnet, foto Esther en Danny Wessels)