Nieuws

Streefdatum ‘Rijke Waddenzee’ vraagt om tempo

Geen bodemberoerende mosselzaadvisserij meer: het streefbeeld voor het jaar 2020, vastgelegd in het ‘Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee’. De transitie is tot nu toe succesvol, maar in het huidige tempo kan het streefbeeld niet worden gerealiseerd in 2020.

Dit is te lezen in het 'Voortgangsrapport Transitie van de Nederlandse mosselsector [2013]’. Het hoofddoel van de transitie is om de mosselbanken op de bodem van de Waddenzee de kans te geven zich ongestoord te laten ontwikkelen, terwijl de mosselsector kan blijven produceren.

Constructief, maar complex

In de rapportage staat hoe de voortgang verloopt van het plan van aanpak dat in februari 2010 is opgesteld op basis van het convenant uit oktober 2008. ‘In zijn algemeenheid kan worden gezegd’, zo is te lezen in het rapport ‘dat het convenant zijn gewenste rol vervult om de convenantpartijen constructief samen te laten werken, waarbij juridische procedures en andere tegen elkaar gerichte publieke acties worden voorkomen’.

Tegelijkertijd wensen de partners dat de afspraken minder complex worden met het oog op het plan van uitvoering voor de volgende fase. Ook is er de wens dat de begeleiding van de uitvoering van de afspraken minder arbeidsintensief wordt.

Plan van aanpak 2014

Een belangrijke voorgestelde aanpassing voor het nieuwe plan van aanpak is ‘de huidige werkwijze van het jaarlijks sluiten van de in het voorjaar aanwezige zaadbanken te veranderen in een aanpak waarbij op voorhand gebieden worden gesloten waar vanuit historisch perspectief mosselbanken zijn te verwachten’. Verder wordt dit jaar gestart met de zoektocht naar betere kweekpercelen in de stroomgebieden Vliestroom en Marsdiep in de Westelijke Waddenzee.

Een andere activiteit die dit jaar op de agenda staat is het evaluaeren van mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) en het vinden van MZI-areaal waarmee zaadverlies door de tweede transitiestap kan worden gecompenseerd. ‘Tot slot is de verwachting dat de Zuid-Noord transporten van mosselzaad en halfwasmosselen tussen de Oosterschelde en de Waddenzee kunnen worden gecontinueerd’. In het rapport is meer te lezen over de mosselzaadvangsten in de afgelopen jaren, verleende vergunningen, overeenkomsten, enzovoorts.

Streefbeeld 2030

In opdracht van de convenantpartners begeleidt het 'Programma naar een Rijke Waddenzee' (PRW) de transitie van de mosselsector, zo is te lezen in het ‘Jaarverslag 2013 – Samen werken aan een rijke Waddenzee, voor natuur en mens’. In het jaarverslag staat wat de kerntaken van PRW zijn, worden de top-10 doelstellingen voor 2014 benoemd en zijn de doelen voor de langere termijn verwoord.

Zo is het streefbeeld voor 2030: het voedselweb is in evenwicht, er is een grootschalige aanwezigheid van biobouwers (zoals mosselbanken en zeegrasvelden), er is schoon en helder water, de Waddenzee is een veilige plek voor bewoners en gebruikers en de Waddenzee is optimaal ingebed in de internationale keten van ‘wetlands’.

Partners

In een brief aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken (EZ) weten dat zij verwacht deze zomer (2014) te komen tot afspraken betreffende de komende convenantsperiode. De convenantpartners zijn het Ministerie van EZ, De Producentenorganisatie Mosselcultuur (PO Mossel), Natuurmonumenten, Stichting WAD, Vogelbescherming Nederland en Waddenvereniging.

Zie voor meer informatie ook het Groen Kennisnet-dossier Mosselinnovatie


(Bron foto: Pixabay)