Nieuws

Strengere regels om aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers te verminderen

Samenvatting
 • Onderwerp
  Dierenwelzijn, Stalbranden, Veehouderij
 • Interessant voor
  Veehouder, Beleidsmaker
Bekijk de bronnen
Landbouwminister Schouten stelt een pakket aan maatregelen voor om het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers in Nederland terug te dringen. De meeste dierlijke slachtoffers vallen, voor zover de oorzaak bekend is, bij branden veroorzaakt door gebrekkige elektra. Daarom worden jaarlijkse visuele keuringen van elektra voor álle stallen verplicht.

Ook moeten de overlevingskansen van dieren vergroot worden. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe dat kan worden bereikt. Minister Schouten schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op onderzoek en de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV). Het onderzoek liet zien dat de aanpak van stalbranden niet heeft geleid tot de gewenste resultaten. Het aantal stalbranden is tussen 2012 en 2020 niet afgenomen en het aantal dieren dat jaarlijks bij een stalbrand om het leven komt is volgens de OvV zelfs toegenomen.

Deugdelijke electra

Het ministerie stelt tot doel het aantal dodelijke stalbranden en dodelijke dierlijke slachtoffers per sector te halveren in 2026, ten opzichte van 2020. De meeste dierlijke slachtoffers vallen bij branden die zijn veroorzaakt door elektra, zoals defecte apparaten en/of kortsluiting. Vanaf 2023 stelt minister Schouten daarom een jaarlijkse, visuele keuring van elektra wettelijk verplicht voor alle stallen. Daarnaast moeten de grote veehouderijen iedere drie jaar een uitgebreidere, strengere elektra- en zonnestroomkeuring ondergaan. Voor kleinere bedrijven wordt dit iedere vijf jaar.

Vergroten veiligheid grote stallen

De regels worden strenger voor grotere bedrijven omdat hier het risico op meer slachtoffers bij een brand groter is.

 • Stallen van grote bedrijven hebben veelal een ruimte waarin technische installaties of apparaten staan. Indien hier brand ontstaat, moet voorkomen worden dat deze overslaat naar de dierverblijven. Daarom wil minister Schouten deze technische ruimte van bestaande stallen in de toekomst verplicht omgeven (compartimentering) met tenminste 60 minuten brandwerend materiaal en daarnaast preventieve branddetectiesystemen in de technische ruimte verplicht stellen voor grote veehouderijen.
 • Omdat het menselijk handelen, en het uitvoeren van werkzaamheden een belangrijke oorzaak is van stalbranden, moet er in 2024 op grote veehouderijen iemand aanwezig zijn die een cursus veiligheidsmanagement heeft gevolgd. Bij deze cursus staan omgang met brandrisico’s, orde en netheid van het pand, en onderhoud van technische apparatuur centraal.
 • Hoe groter de stal, hoe hoger het risico op meer dodelijke dierlijke slachtoffers op het moment dat er brand uitbreekt. Om dat risico te verkleinen wil minister Schouten een grens stellen aan het aantal dieren per brandcompartiment. Ook zal met het ministerie van Binnenlandse Zaken de mogelijkheid bekeken worden om een maximum grens te stellen aan de grootte van brandcompartimenten in nieuw te bouwen en te verbouwen veestallen.

  Nieuwe sturing

  De stuurgroep van het Actieplan Brandveilige veestallen heeft zichzelf opgeheven. De stuurgroep laat in een brief aan de minister weten de conclusies van de OvV te delen dat hun doorzettingsmacht te beperkt is om daadwerkelijk de punten uit het actieplan te realiseren. In deze groep zaten Brandweer Nederland, Verbond van Verzekeraars, Dierenbescherming en LTO Nederland. De organisaties laten de minister gezamenlijk weten dat dit niet het einde van hun samenwerking is, maar dat ze waar nodig werkgroepen zullen gaan inrichten waar partijen op specifieke acties of thema’s kunnen samenwerken.

  LTO Nederland benadrukt dat er oog moet zijn voor de praktische implementatie en voor de kosten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verplichting om technische ruimtes brandwerend te maken. LTO zegt de keuze om elektrakeuringen wettelijk vast te leggen te begrijpen maar vindt het onjuist dat de frequentie van de keuring afhangt van de bedrijfsgrootte en niet van het brandrisico.

  Publicaties

  (9)

  Links

  (5)
  Stalbranden, webpagina, Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2021 Nieuw actieplan moet brandveiligheid bestaande stallen verbeteren, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, augustus 2018 Meer stalbranden, ondanks strengere regels en actieplan, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, augustus 2017 Eisen aan brandveiligheid stallen, nieuwsbericht DWW, januari 2013 Brand in veestallen, preventie cruciaal, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, maart 2011