Nieuws

Sturen met mest in innovatieve varkensstal Star+

Meer dan twee jaar geleden werd de innovatieve stal Star+ in gebruik genomen op het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel. Er is inmiddels al veel onderzoek gedaan en dat heeft nieuwe inzichten opgeleverd.

Volgens het artikel 'Star+: dier- en milieuvriendelijke stal' in V-focus is het Star+ concept een initiatief vanuit het bedrijfsleven in samenwerking met Wageningen UR Livestock Research. De belangrijkste principes van dit stalconcept zijn een beter dierenwelzijn; minder uitstoot van ammoniak, broeikasgas en stank; geregelde ventilatie voor laag energieverbruik maar wel een goede luchtkwaliteit; en betere mestverwerking.

Vergisting van mest

Een van de innovaties van de Star+ stal is de manier waarop de mest van de varkens wordt afgevoerd en verwerkt. Volgens het artikel 'Star+: monovergisting mest van vleesvarkens', ook in V-focus, werd de mest inclusief gemorste snijmaïs en urine opgevangen op V-vormige transportbanden onder de stalvloer. Door de V-vorm en het afschot van de band stroomde de urine naar een put waardoor de mest en urine gescheiden worden. Iedere drie uur werden de mest en de snijmaïs die op de band achterbleven naar de vergisterreactor getransporteerd. Daar werd het vermengd met water en vergist.

De vergister bleek echter te weinig capaciteit te hebben voor de hoeveelheid geproduceerde mest, zeker naarmate de varkens groter werden en meer mest produceerden. Daarnaast waren er ook problemen met de meetapparatuur en was het rendement erg laag doordat de mest niet voldoende lang in de reactor was. Op basis van modelberekeningen wordt in het artikel toch een schatting van de kosten gegeven.

Lig- en mestgedrag

Volgens het artikel 'Lig- en mestgedrag sturen' is vooral het mestgedrag van de varkens essentieel voor de kansen van Star+, aangezien deze stal veel dichte vloer heeft, waardoor er risico is op  hokbevuiling. Gedurende zes ronden is het lig- en mestgedrag van de varkens onderzocht. Omdat in de eerste vier ronden bleek dat er toch te veel hokbevuiling optrad, is gekeken hoe dit kon worden verminderd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de ruime dichte vloer van het Star+ systeem schoner bleef door de drinkbakjes buiten in de uitloop te plaatsen; de dichte vloer te laten 'meegroeien' naarmate de dieren groter groeien; en door te zorgen voor goed beloopbare roostervloeren zoals composietroosters.


(Bron foto: Thinkstock)