Nieuws

Terreinbeheerders als voorloper in natuurinclusieve landbouw

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer willen vanaf 2021 alleen nog maar werken met pachters die aantoonbaar deskundigheid hebben op gebied van natuurbeheer. Een cursusprogramma 'Natuurbeheer en Ondernemerschap' zorgt ervoor dat natuurinclusieve landbouw tot een volwaardige, professionele bedrijfstak wordt.

De terreinbeheerders Natuurmonumenten en Staatsbosheer bezitten naast natuurterreinen ook boerenland zoals grasland. Een groot deel van dat boerenland verpachten ze als natuurgrasland aan agrarisch ondernemers waarbij ze eisen stellen aan het beheer. Omdat behoud van biodiversiteit steeds belangrijker wordt, de achteruitgang van natuur op het boerenland dramatisch is, willen de terreinbeherende organisaties strengere eisen stellen aan hun pachters. Vanaf 2021 moeten pachters aan kunnen tonen dat ze deskundig zijn. Dat kunnen ze doen door deel te nemen aan het cursusprogramma 'Natuurbeheer en Ondernemerschap' bij Aeres Hogeschool in Dronten en HAS Hogeschool in Den Bosch.

Cursusprogramma

Door die eisen te stellen, willen de terreinbeheerders voorlopers worden op het gebied van natuurinclusieve landbouw, schrijft vakblad Bos Natuur Landschap in een artikel. Het cursusprogramma, dat is ontwikkeld in een samenwerking tussen de Stichting Van Groene Waarde, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Aeres Hogeschool en HAS Hogeschool, draagt bij aan de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw tot een professionele bedrijfstak. Het programma bestaat uit een basiscursus Natuurlijk graslandbeheer en verdiepingscursussen op verschillende niveaus. Natuurmonumenten stimuleert boeren mee te doen aan de cursus. Alleen door echt samen te werken met boeren, kunnen we de beweging maken naar meer natuurwaarde in het landschap, zegt Theo Wams van Natuurmonumenten.

Opdrachten

Een van de cursisten is melkveehouder Wilko Kemp uit Kortenhoef. Van de 96 hectare land op zijn bedrijf is 2 hectare gepacht natuurgrasland van Natuurmonumenten. Kemp zegt dat hij veel leert tijdens de cursus. Omdat hij verdiepende opdrachten op zijn eigen bedrijf toe moet passen, leert hij zijn eigen land nog beter kennen. Hij verwacht dat de cursus nog interessanter kan worden, wanneer hij de opdrachten samen met met ecologen of boswachters uitvoert.

Verdieping

Naast een basiscursus graslandbeheer, kan de cursist kiezen uit een opleiding voor natuurondernemers op drie niveaus. Niveau 1 is een cursus van 16 dagdelen voor ondernemers die zich verder willen verdiepen in beheer van natuurgronden. Niveau 2 (34 dagdelen) is er voor ondernemers van wie een groot deel van het bedrijf bestaat uit natuurgronden. Zij moeten een ecologisch beheerplan op kunnen stellen en uitvoeren. Niveau 3 (50 dagdelen) voor ondernemers die een volledig of grotendeels op natuurbeheer gericht bedrijf willen voeren. Zij moeten zelf een ecologisch en economisch bedrijfsplan kunnen maken. Meer informatie over de cursussen vian dje op de website Van Groen Waarde.

(Bron foto: Pixabay)

Links

(2)