Nieuws

Tijd om te handelen in veengebied Groene Hart

Het veenweidegebied in de Randstad geldt als laagste deel van Nederland. De idylle van het Groene Hart kan verstoord worden door verdere bodemdaling. 'Tijd om te handelen' meent Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart.

De stuurgroep stelt dit in het document Het Groene Hart in beeld – Een uniek veengebied midden in de Randstad. Het rapport is geen nieuw onderzoek. Het is, naar de wens van genoemde stuurgroep, een publicatie geworden waarin 'al het beschikbare materiaal, alle beschikbare boodschappen op een heldere, inzichtelijke en verbeeldende wijze met elkaar in verband worden gebracht'.

Kansen voor slagenlandschap

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft invulling gegeven aan deze wens en meldt in haar rapport dat bodemdaling een urgent probleem is voor veel betrokkenen. Met bijbehorende kosten en zorgen over het nu zo unieke 'slagenlandschap'; gekenmerkt door een uniek verkavelingspatroon. In het rapport worden de opties genoemd om veranderingen te sturen op korte en middellange termijn.

Zie daartoe onder meer de hoofdstukken Opgaven en kansen en (Be)sturen in het Groene Hart. (In het rapport Een kloppend Groene Hart, een krachtig Groene Hart! van de Rabobank wordt het gebied bezien vanuit vooral economisch perspectief).

Paradox

De overige hoofdstukken van het PBL-rapport gaan meer in op de karakteristieken van het landschap en de veranderingen waaraan dit gebied onderhevig is. Zo bestaat circa 60 procent van dit open gebied vooral uit internationaal concurrerend agrarisch landgebruik, wordt er veel gerecreëerd en wonen er circa 720.000 mensen. De keerzijde van dit intensieve gebruik, meldt het PBL, is dat het veen -de overheersende grondsoort aldaar- door ontwatering daalt. PBL: 'Deze veenbodemdaling zorgt voor een interessante paradox'.

Zo is het Groene Hart een cultuurhistorisch karakteristiek gebied geworden met diepliggende polders en hooggelegen boezemwateren (voorbeeld: Kinderdijk). Anderzijds leidt de daling tot 'aanzienlijke en toenemende beheerkosten voor overheden, en wateroverlast voor bewoners en bedrijven in het Groene Hart'.

(Foto: Nieuwkoopse plassen, door Jan Arkesteijn (eigen werk) [Publiek domein], via Wikimedia Commons)