Nieuws

Tips voor kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland staat bij veehouders in de belangstelling. Het graslandbeheer moet anders: je moet sturen op kruiden, met minder kunstmest. Er is echter nog geen strak teeltplan.

Kruidenrijk grasland is in diverse duurzaamheidsprogramma’s van zuivelfabrieken opgenomen. Daarom is er een toenemende belangstelling, maar veehouders zijn op zoek naar kennis over het graslandbeheer. Welk mengsel zaai je in? Welke aanpassingen zijn nodig in bemesting? Hoe pas je het in binnen het gangbare weide- en maaibeheer? Vakblad Veeteelt zet in een artikel over kruidenrijk grasland kennis op een rij.

Graslandbeheer

Kruidenrijk grasland zorgt voor meer insecten en een beter bodemleven. Het biedt daardoor meer voedsel voor weidevogels. Het grasland draagt dus bij aan biodiversiteit. Daarnaast zou kruidenrijk grasland ook voor veehouders voordelen op kunnen leveren op droogtegevoelige grond of bij een lagere bemesting. Maar het noodzakelijke beheer is wel anders dan van een hoogproductief grasland met Engels raaigras. Topopbrengsten van 12 ton droge stof per hectare haal je niet, zegt oud-onderzoeker Hein Korevaar in het artikel.

Opbrengst

De inzaai van een kruidenrijk grasland vraagt aandacht. Herinzaai geeft meer succes dan doorzaai, zo blijkt uit een enquête van studenten van Aeres Hogeschool Dronten. Wat lastig is, is dat de zaden van kruidenrijke graslandmengsels langzamer kiemen. Het eerste jaar kan de opbrengst daarom tegenvallen. Korevaar schat dat na verloop van tijd een maximale opbrengst van 8 tot 9 ton droge stof per hectare te halen is. De voederwaarde van een kruidenrijk grasland en de opname door het vee is minstens zo goed als dat van Engels raaigras, zo schrijft het vakblad.

Bemesting is een aandachtspunt. Een zware bemesting is uit den boze, want gras reageert fel op stikstof. Naast dierlijke mest wordt in het artikel een maximum bemesting van 80 kilo zuivere stikstof per hectare genoemd. Daarnaast is het belangrijk geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen toe te passen, want ook dan verdwijnen de kruiden.

(Bron foto: Eddy Teenstra WUR Beeldbank)