Nieuws

Toekomstbeelden natuurinclusieve landbouw als inspiratie

Omdat de roep vanuit de maatschappij om een meer duurzame landbouw steeds sterker wordt, groeit de belangstelling voor natuurinclusieve landbouw. Maar de omvorming is soms lastig. Mogelijke toekomstbeelden als inspiratie kunnen helpen in de discussie over wat natuurinclusieve landbouw is.

De roep vanuit de maatschappij om een andere, meer duurzame landbouw groeit. Met een meer natuurinclusieve landbouw, een vorm van landbouw die natuur als partner beschouwt, kun je werken aan herstel van biodiversiteit. Natuurinclusieve landbouw is in feite boeren met biodiveristeit, zo is te lezen in het rapport over toekomstbeelden van natuurinclusieve landbouw. Op steeds meer plekken in Nederland willen willen diverse partijen ermee aan de slag. In verschillende provincies lopen momenteel actieplannen, regio-deals of living labs voor natuurinclusieve landbouw.

Transitie

De omvorming naar een meer duurzame landbouw blijkt in de praktijk soms lastig. Om die omvorming of transitie naar natuurinclusieve landbouw makkelijker te maken, is het belangrijk dat je een duidelijk beeld hebt van wat natuurinclusieve landbouw is. Wat betekent dat voor de bedrijfsvoering? Hoe ziet het er uit? Het doel van het rapport over de toekomstbeelden is om duidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn. Deze mogelijkheden kunnen een aanzet zijn om ideeën uit te wisselen, of om weerstand tegen verandering te verminderen.

In het rapport worden vijf toekomstbeelden nader uitgewerkt voor verschillende gebiedstypen.

  • Veenweidegebieden: open en waterrijk, met weidegronden voor (melk)veehouderij
  • Zeekleigebieden: vlak en open, met voornamelijk akkerbouw
  • Riviergebieden: open met uiterwaarden en binnendijkse gebieden, met (melk)veehouderij en fruitteelt
  • Zandgebieden grondgebonden: gevarieerd en kleinschalig, met grondgebonden veehouderij
  • Zandgebieden intensief: gevarieerd en kleinschalig, met intensieve veehouderij en teelten

Inspiratie

Voor ieder toekomstbeeld wordt beschreven hoe de huidige situatie is en hoe de toekomst er uit kan zien. Het toekomstbeeld laat zien op welke manier landbouw en natuur kunnen samengaan en op welke manier elementen en praktijken van natuurinclusieve landbouw zich kunnen manifesteren in een gebied. Het rapport benadrukt dat de beelden een eerste uitwerking zijn en vooral bedoeld zijn als inspiratie of discussiestof.

Naast het rapport is er een interactieve website die de mogelijke toekomstbeelden visualiseert. Die website kun je gebruiken als discussiemateriaal om met betrokkenen de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw te verkennen. Het kan helpen om keuzes en dilemma’s bespreekbaar te maken.

(Bron foto: Screenprint Website WUR)

Links

(3)