Nieuws

Toekomstverkenning Nederland

Nederland vergrijst, de economie blijft groeien en de emissie van broeikasgassen daalt. De toekomstverkenning Nederland biedt bouwstenen voor beleid.

Onderzoekers van de planbureaus (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CPB (Centraal Planbureau) hebben de toekomstige ontwikkeling van Nederland van 2030 tot 2050 verkend aan de hand van twee scenario’s. Een scenario ‘hoog’ combineert een relatief hoge bevolkingsgroei met een economische groei van ongeveer 2 %. Het scenario ‘laag’ gaat een beperktere bevolkingsgroei samen met een groei van 1%. Op dinsdag 1 december overhandigden de beide planbureaus het rapport ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’ (WLO), aan minister Melanie Schultz van Haegen die het gaat gebruiken voor ontwikkeling van toekomstig beleid.

Vergrijzing

Beide scenario’s zijn uitgewerkt voor vier verschillende thema’s: regionale ontwikkelingen en verstedelijking, mobiliteit, klimaat en energie en landbouw. In scenario hoog wonen er in Nederland in 2050 ongeveer 2 miljoen mensen meer dan nu. Dat komt vooral door een hoog migratiesaldo. In scenario laag is de aanwas kleiner en krimpt de bevolking na 2030. Die verschillen hebben gevolgen voor mobiliteit, regionale ontwikkeling en verstedelijking. Steden zullen in beide scenario’s blijven groeien, in scenario hoog meer dan in scenario laag. In beide scenario’s zie je dat de vergrijzing toeneemt. Nu is nog een op de zes Nederlanders ouder dan 65 jaar; in 2050 geldt dat voor een op de vier. Ook het aantal alleenwonenden neemt toe. Ook zie je dat de mobiliteit toeneemt en de economie blijft groeien, al is het beperkt.

Broeikasgassen

Interessant zijn de gevolgen voor klimaat, energie en milieu zoals beschreven in het Cahier klimaat en energie. In scenario hoog vermindert de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 65% in 2050 ten opzichte van 1990. De opwarming van de aarde komt dan op termijn uit op 2,5 tot 3 graden. In scenario Laag vermindert de uitstoot van broeikasgassen met 45% ten opzichte van 1990. De opwarming van de aarde komt dan op termijn uit op 3,5 tot 4 graden. In beide gevallen is dat meer dan de tweegradendoelstelling die internationaal is afgesproken. Een verandering van energiegebruik is dus nodig. We moeten meer inzetten op duurzame energiebronnen en zuiniger omgaan met energie.

In het Cahier landbouw is veel aandacht voor de klimaat- en milieuproblematiek. In beide scenario’s daalt de uitstoot van ammoniak, lachgas, fijnstof en stikstofoxiden. In scenario hoog is die daling groter dan in scenario laag. Voor fosfaat en nitraat daalt de belasting in de intensievere landbouwgebieden echter nauwelijks.

Beleid

Minister Schultz zegt blij te zijn met het rapport. De toekomstverkenning roept veel vragen op die van belang zijn voor beleidsontwikkeling, zo zegt ze in haar toespraak. Hoe ziet een stad er in 2050 uit? Heb je dan zelfrijdende auto’s? Hoe gebruiken we de openbare ruimte dan? Wat is de invloed van technologie? Ze zegt het rapport te gaan gebruiken als bouwsteen voor beleid. Tegelijk met de publicatie van het rapport is de themasite Welvaart en Leefomgeving 2015 gelanceerd.

(Bron foto: Pixabay)