Nieuws

Toepassing van vlas en hennep biedt kansen voor landbouw en bouw

Bron foto: Worldpics, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    vezelrijke verduurzaming
  • Interessant voor
    biobased professional
Bekijk de bronnen
De bouw en agrarische sector staan voor de uitdaging om de uitstoot van CO2 en stikstof omlaag te brengen. En dat terwijl er tegelijkertijd een grote nieuwbouw- en verduurzamingsopgave in de woning- en utiliteitsbouw ligt. Het gebruik van bouwmaterialen op basis van vezelgewassen kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze uitdagingen en verbindt beide sectoren bij hun doel om meer circulair te worden.

Tussen theorie en praktijk is echter nog een groot gat te overbruggen. Dit rapport van ABN Ambro belicht de markt voor bouwmaterialen op basis van vlas en hennep en verkent in hoeverre teelt en verwerking binnen de Nederlandse landsgrenzen haalbaar zijn en of de toepassing in bouwmaterialen op grote schaal realistisch is.

Circulaire Infrastructuur

In het Klimaatakkoord – als Nederlandse uitwerking van de afspraken van Parijs voor Nederland – is afgesproken dat het Rijk met de medeoverheden in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair gaat werken in hun projecten in de Grond- Weg- en Waterbouwsector (GWW-sector, inclusief Spoor). Het Rijk heeft met de andere overheden een stevige invloed op de ontwikkeling van deze sector, die vrijwel volledig afhankelijk is van overheidsopdrachten. Het document KCI-Samenwerkingsafspraken geeft invulling aan deze afspraak in het Klimaatakkoord door de vervolgstappen uit te werken.

Deze ‘KCI Samenwerkingsafspraken’ zijn een vervolg op de strategie die in 2020 werd gepubliceerd. Hoofdstuk 1 beschrijft deze voorgeschiedenis en het doel van dit document. Na het verschijnen van de strategie, is in vijf zogenaamde ‘transitiepaden’ gewerkt aan de analyse van de opgave en verkenning van de oplossingsrichtingen. Hoofdstuk 2 schetst deze analyses. Hoofdstuk 3 tenslotte, geeft de afspraken weer die Rijk en medeoverheden hebben gemaakt om klimaatneutrale en circulaire infra daadwerkelijk tot stand te brengen.