Nieuws

Tot 10% energiebesparing met Het Nieuwe Telen

Het Nieuwe Telen gaat niet alleen meer over energiebesparing, maar ook over ziektebeheersing en productkwaliteit.

‘Kas als Energiebron’ introduceerde zes jaar geleden Het Nieuwe Telen (HNT) als een slimme methode om op teeltkundig verantwoorde wijze veel energie te besparen. Het slimme zit hem er deels in dat ook zonder investeringen veel winst is te behalen. Onderzoek van het LEI toont aan dat telers het belangrijk vinden dat HNT naast energiebesparing ook een tweede component bevat, zoals ziektebeheersing of productkwaliteit. Het vierde nummer van vakblad Onder Glas heeft als thema Het Nieuwe Telen, met een vijftal artikelen specifiek daarover.

Versnellingsprogramma

Vorig jaar is een versnellingsprogramma in gang gezet om telers over een breed front bewust te maken van de mogelijkheden die Het Nieuwe Telen ook zonder investeringen biedt. In het artikel  ‘Ook zonder investeringen biedt Het Nieuwe Telen veel perspectief’ stellen ervaringsdeskundigen dat met HNT al snel 5 tot 10% energie kan worden bespaard en dat de teelt zich gemakkelijker laat sturen. Cursussen voor zowel telers als adviseurs vormen een belangrijk onderdeel van het versnellingsprogramma.

Kier

Vorig jaar beproefde het bedrijf Berg Roses de Verti-Fan in combinatie met twee schermen waar permanent een kier in zat. De invloed van kier en wind was groter dan van de ventilatoren, blijkt uit het artikel ‘Temperatuurverschillen in de kas niet makkelijk op te lossen’. Dit jaar gaat een proef van start met horizontale ventilatoren, die lucht kunnen aanzuigen boven een gesloten scherm, eventueel vermengd met kaslucht.

Aubergines en komkommers

In een aparte afdeling van 36.000 m2 bij Greenbrothers in Zevenbergen startte najaar 2013 het project Het Nieuwe Telen Aubergine. Het leverde behalve een fikse besparing aan energie ook nieuwe inzichten op door te kijken naar de plantbalansen. Hierdoor bespaarde de teler niet alleen 15 m3 gas in zijn proefkas, maar ook 10 m3 gas in de referentiekas, met name door meer schermuren te maken en het weglaten van de minimumbuis. Ook de kwaliteit van de producten is beter geworden, valt te lezen in het artikel ‘Kijken naar plantbalansen levert nieuwe inzichten op’.

Komkommerkwekerij VieVerde heeft een jaar ervaring met Het Nieuwe Telen. Er wordt meer geschermd, wat mogelijk is omdat de lucht wordt ontvochtigd door inblazen van droge buitenlucht via luchtbehandelingskasten. Het was een zoektocht om het systeem aan de bedrijfssituatie aan te passen, maar toch is in het eerste jaar al ruim een kwart energiebesparing gerealiseerd. Hoe dat precies zit, staat beschreven in het artikel ‘Minstens 25% energiebesparing door Het Nieuwe Telen in Komkommer’.

Homogeen kasklimaat

Om tot een homogener kasklimaat te komen, heeft TNO een project gestart met vijf Technologie Clusters, die ieder een deel van het kasklimaat bekijken. Overdragen en uitwisselen van kennis tussen telers, toeleveranciers en onderzoekers moet verbeteringen in de homogeniteit van het kasklimaat opleveren. Dit kan bijvoorbeeld door efficiënter te ventileren met de bestaande systemen om droge lucht tussen het gewas te brengen. Of door het luchtmechaniek in kleinere stukken op te delen en te regelen voor een gelijkmatiger ventilatie van de kas. Dit wordt uit de doeken gedaan in het artikel ‘Verbetering homogeniteit kasklimaat door kennisoverdracht en -uitwisseling’.


(Bron foto: Thinkstock)