Nieuws

Rijdt jouw volgende trekker op ammoniak?

Amogy
Bron foto: Amogy
In Amerika heeft het bedrijf Amogy een middelgrote tractor van John Deere omgebouwd zodat die op ammoniak kan rijden. Eigenlijk rijdt die tractor op waterstof, want de ammoniak wordt aan boord gesplitst in waterstof en stikstof. De waterstof is brandstof voor de brandstofcel die de elektriciteit opwekt voor de aandrijving. Het proefmodel heeft er al diverse succesvolle werksessies opzitten met tankbeurten ertussendoor.

Ammoniak wordt in de testtractor van Amogy gebruikt als bron van waterstof, die gemakkelijker te hanteren is dan waterstof zelf. Ammoniak is al vloeibaar bij 9 bar op kamertemperatuur (20°C) en kan daarom goed in een tank worden opgeslagen. Waterstof is pas vloeibaar bij -253°C en wordt daarom als gas opgeslagen op circa 300–350 bar of zelfs 700 bar!

Waterstof wordt inmiddels gezien als een klimaatvriendelijke en toekomstbestendige brandstof. Als je waterstof als brandstof gebruikt, ontstaat er water als restproduct en komen er geen schadelijke broeikasgassen vrij. Amogy is erin geslaagd de John Deere om te bouwen met een ammoniaksplitser en een handzame tank, zodat deze zijn eigen waterstoffabriek aan boord heeft.

Ammoniak als brandstof

Kunnen we ammoniak gewoon verbranden in zuigermotoren, zoals benzine of diesel? Dat is nog niet zo eenvoudig. Het ontbrandt pas bij 800°C en onttrekt daarbij veel energie aan de omgeving. Er kunnen stikstofoxiden bij de verbranding ontstaan en ook kan er onverbrande ammonia vrijkomen. Voor de scheepvaart wordt ammoniak wél gezien als potentiële vervanger voor de vervuilende stookolie, omdat daar al snel milieuwinst te boeken is. De nadelen zijn daar ook beter te ondervangen, onder andere door bijmenging van diesel en nabehandeling van de uitlaatgassen.

De proeftractor van Amogy verbrandt geen ammoniak, maar gebruikt een brandstofcel om elekticiteit op te wekken voor de aandrijving. Een brandstofcel werkt als een batterij die continu wordt opgeladen door brandstof toe te voeren, in dit geval de waterstof die ontstaat na splitsing van de ammoniak. Door chemische reacties in de cel wordt de waterstof gebonden aan zuurstof uit de lucht en ontstaat er water plus een hoeveelheid elektrische energie.

Perspectief

In de Verenigde Staten ziet Amogy serieuze mogelijkheden voor de ammoniaktractor, vooral omdat daar een uitgebreide infrastructuur voor ammoniak voorhanden is. De Amerikaanse agrarische sector gebruikt het namelijk om als meststof direct in de grond te injecteren. Je kunt daar nu al gewoon je tank volgooien met ammoniak. Voor Europa is het een ander verhaal, omdat die infrastructuur ontbreekt. Ammoniak is bovendien een giftige en bijtende stof, die onder de categorie gevaarlijke stoffen valt. Voor opslag en vervoer van die stoffen gelden in Europa strikte veiligheidsmaatregelen.

Direct van de koe?

Kunnen we de ongewenste stikstof die boeren in Nederland produceren dan niet in de stallen afvangen en in onze trekkers opstoken? Dat is helaas een ijdele hoop. Want hoe krijgen we die ammoniak in zuivere vorm in een tank? En wat we de lucht inblazen mag dan goed zijn voor zo’n 700 miljoen kWh aan energie, het is slechts 0,08% van ons totale verbruik. Alleen al de zonnepanelen in Nederland wekken per jaar vele malen meer op.

Bronnen

(2)