Nieuws

Tuinbouwakkoord voor verduurzaming

De Nederlandse tuinbouw wordt duurzamer: met minder emissie, een energiezuingie teelt en tegelijkertijd een sterke internationale concurrentiepostie. Dat staat in de Nationale Tuinbouwagenda of tuinbouwakkoord dat dit voorjaar door diverse partijen is ondertekend.

De Nederlandse tuinbouwsector wil de groeiende steden in de wereld voeden en vergroenen en zet in op een duurzame tuinbouw. Begin maart ondertekenden diverse partijen het Tuinbouwakkoord waarin de abities zijn verwoord. Partijen die dit akkoord ondertekende waren o.a.de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Greenports Nederland, Tuinbouw NL en de Topsector T&U.

Transitiethema's

In de Nationale Tuinbouwagenda 2019 - 2030 zijn zeven transitiethema's genoemd waarop de aandacht gericht moet zijn. Dat zijn klimaatneutrale tuinbouw, modernisering van het productieareaal, gezonde planten/gezonde mensen, vers-logistiek, innovatie, arbeidsmarkt & scholing en internationalisering. In een kamerbrief over het tuinbouwakkoord schrijft minister Carola Schouten dat het akkoord goed aansluit op de visie op "Landbouw, natuur en voedsel: Waardevol en Verbonden" die zij in september presenteerde. De visie beschrijft de omslag naar kringlooplandbouw en wat het van Nederland zal vragen, om de toekomst van onze voedselvoorziening veilig te stellen.

Samenwerking

De nadruk in het akkoord ligt op het zorgvuldig omgaan met grondstoffen, reststromen, vermindering van emissies naar het milieu en energiezuinige teelt. Daarnaast wordt ook gekeken naar de versterking van sociaal-economische clusters en de nationale en internationale positionering van de Nederlandse tuinbouw. Daarbij draait het om samenwerking tussen diverse partijen: regionale Greenports, overheden, landelijke brancheorganisaties, onderwijs en onderzoek.

Om die samenwerking vorm te geven worden er zogenaamde transitietafels een aanjaagteams ingesteld uit het bedrijfsleven, de brancheorganisaties, de kennisinstellingen en overheden. Greenports Nederland vormt de verbindende factor van de verschillende tafels en teams.

(Bron foto: Shutterstock)