Nieuws

Twee prijsvragen natuurinclusieve landbouw in het onderwijs

Natuurinclusieve en circulaire landbouw zijn relatief nieuwe ontwikkelingen die aandacht nodig hebben in het lesprogramma van landbouwopleidingen. Daarom zijn er twee prijsvragen opengesteld voor onderwijsprojecten en lesmateriaal over natuurinclusieve landbouw.

Wie nu boer wil worden, komt in bestaande opleidingen nauwelijks iets tegen over natuurmaatregelen of kringlooplandbouw. Deze nieuwe ontwikkelingen in de landbouw hebben aandacht nodig in het lesprogramma van landbouwopleidingen. Vernieuwende lesvormen, zoals kennisclips of interactieve apps kunnen helpen deze onderwerpen voor studenten aansprekend te brengen kan het gebruik van. Daarom is vanuit het EU-CAP project ‘Greener Future for Young Farmers’ en de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw via prijsvragen geld en ondersteuning beschikbaar gesteld.

De aanvraag telt maximaal 500 woorden en beschrijft het onderwijsproduct, de doelgroep (onderwijsniveau), de eventuele eigen investering vanuit de onderwijsinstelling en samenwerkingspartners. Het innovatieve karakter qua inhoud en/of vorm en/of middelengebruik wordt in de aanvraag duidelijk gemaakt. Het onderwijsproduct wordt gepubliceerd via Groen Kennisnet en is beschikbaar voor andere onderwijsinstellingen. Een begroting en planning moeten als bijlage worden toegevoegd. Ook al gestarte ontwikkelingsprojecten mogen ingediend worden mits in de aanvraag duidelijk wordt gemaakt waarom het prijzengeld noodzakelijk is om het project tot een goed einde te brengen.

Openstelling van de prijsvraag

Vanaf 29 november 2019 tot en met 1 februari 2020 wordt de prijsvraag opengesteld. Winnaars krijgen voor 1 maart schriftelijk bericht. Uitreiking van de prijs vindt plaats op de Onderwijsdagen Natuurinclusieve Landbouw in april. Hier wordt het project kort gepresenteerd. Het eindproduct moet voor 31 mei 2020 worden opgeleverd. Om dit te realiseren kan externe ondersteuning worden aangeboden. Het eindproduct wordt geplaatst op het kennisportaal Natuurinclusieve landbouw van het Groen Kennisnet. Het product moet ook voor andere onderwijsinstellingen beschikbaar komen.

Prijs voor samenwerking onderwijs en onderzoek

Vanwege de actualiteit van het onderwerp vindt de laatste jaren veel aan Natuur Inclusieve Landbouw gerelateerd onderzoek plaats. Voor het groene onderwijs is het belangrijk dat de resultaten hiervan op een bij het onderwijs passende manier beschikbaar komen. Daarom wordt via een prijsvraag geld en ondersteuning beschikbaar gesteld voor projecten waarbij de resultaten van universitair en lectoraatsonderzoek beschikbaar komen voor het onderwijs.

Lesmateriaal

De aanvraag telt maximaal 500 woorden en beschrijft het onderzoeksproject, het daaruit voortvloeiende onderwijsproduct of lesmateriaal, de doelgroep (onderwijsniveau), de eventuele eigen investering vanuit de onderwijsinstelling en de onderzoeksgroep, samenwerkingspartners. Het onderwijsproduct wordt gepubliceerd via Groen kennis Net en is beschikbaar voor andere onderwijsinstellingen. Een begroting en planning moeten als bijlage worden toegevoegd.

Openstelling van de prijsvraag

Vanaf 29 november 2019 tot en met 15 februari 2020 wordt de prijsvraag opengesteld. Winnaars krijgen voor 1 maart schriftelijk bericht. Uitreiking van de prijs vindt plaats op de onderwijsdagen natuurinclusieve landbouw in april. Hier wordt het project kort gepresenteerd. Realisatie van het eindproduct moet voor 31 mei 2020. Zowel het projectplan en/of tussenproduct als het eindproduct wordt geplaatst op het kennisportaal Natuurinclusieve landbouw van het Groen Kennisnet. Realisatie van het project kan ondersteund worden door inzet van een externe partij. Dit wordt geregeld vanuit het projectconsortium.

Prijzen

Een onafhankelijke jury beoordeelt de aanvragen op praktische toepasbaarheid, relatie met Natuurinclusieve Landbouw, samenwerkingsaspecten en originaliteit. Projecten waarin MBO en HBO samenwerken worden op dit aspect hoger gewaardeerd. Voor de eerste prijsvraag voor innovatie natuurinclusief onderwijs worden drie prijzen van maximaal 5.000 euro per winnaar met een bijbehorend certificaat uitgereikt. Het bedrag wordt overgemaakt naar de betrokken onderwijsinstelling met in een begeleidend schrijven een beschrijving van de bestemming.

Voor de prijsvraag voor samenwerking onderwijs en onderzoek wordt een prijs en een bijbehorend certificaat uitgereikt. De prijs bedraagt 10.000 euro voor de betrokken onderwijsinstelling en 2500 euro voor de betrokken onderzoeker of onderzoeksgroep. De bedragen worden overgemaakt naar de betrokken onderwijsinstelling en onderzoeksgroep met in een begeleidend schrijven een beschrijving van de bestemming.

(Bron foto: Eddy Teenstra)

Downloads

Links

(2)