Nieuws

Veel ideeën over integreren dierenwelzijn in onderwijs

Op 15 juni is bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden de themadag Animal Welfare Quality Management georganiseerd.

AWQM

Deze dag voor docenten bood de aanwezigen een ruime hoeveelheid aanknopingspunten en ideeën voor de toepassing van dierenwelzijnonderwerpen in het onderwijs. Er waren ruim 40 docenten van verschillende onderwijsinstellingen aanwezig.

Animal Welfare Quality Management (AWQM) is een project van het GKC–programmateam ‘Welzijn van Dieren’. Het project heeft als doel onderwijs te ontwikkelen waarin de systematiek van het Europese ‘Welfare Quality’ project een belangrijk uitgangspunt is.

Dierenwelzijn in kwaliteitszorg

In het ochtendprogramma stonden de mogelijkheden van AWQM in het groene onderwijs centraal. Gedurende de looptijd van twee opeenvolgende projecten zijn drie onderwijsmodules ontwikkeld waarin waarborging van dierenwelzijn in kwaliteitszorg centraal staat. Projectleider Tjalling Huisman van Hogeschool van Hall Larenstein gaf een uiteenzetting over de opzet van het onderwijsprogramma. Hij benadrukte dat de AWQM systematiek zich prima leent om dierenwelzijn op een praktisch toepasbare manier in het onderwijs te integreren. Een plezierig neveneffect van deze benadering is dat leerlingen en studenten op een aansprekende manier bekend raken met de systematiek van kwaliteitszorg.

Trainingsprotocol

Eveline van der Tuin en Femke de Vries presenteerden één van de studentenprojecten die in het kader van het project zijn uitgevoerd. Tijdens hun afstudeerperiode hebben zij een trainingsprotocol voor inspecteurs in de vleeskalversector ontwikkeld. De opzet van en uitvoering van het protocol maken het ook prima geschikt voor toepassing in het onderwijs.

Denken over dierenwelzijn

In het middagprogramma gaf Hans Hopster, lector ‘Welzijn van Dieren’ een overzicht van de maatschappelijke ontwikkelingen en maatschappelijke opvattingen die het denken over dierenwelzijn beïnvloeden. Hans Spoolder van Wageningen UR Livestock Research ging in op de uitgangspunten van het Welfare Quality® project en vooral ook hoe hier, nu het project is afgesloten, mee verder te gaan.

Gezondheids- en welzijnsborging

Vanuit de VanDrie groep gaf Jacques de Groot een helder overzicht hoe gezondheid- en welzijnsborging geïntegreerd werden in de totale kwaliteitszorg van deze kalverintegratie. De laatste spreker was Corine Kroft van CONO kaasmakers. Zij gaf een toelichting op het op het duurzaamheid en melkkwaliteit gerichte project ‘Caring Dairy’ en de plek van dierenwelzijn in dit systeem.(Bron foto: Cover van 'Welfare Quality Assessment Protocol for Cattle')