Nieuws

Veel Kamervragen over Positieflijst

De Positieflijst zoogdieren roept ook in de Tweede Kamer veel vragen op. Staatssecretaris Sharon Dijksma beantwoordt deze in een lange kamerbrief.

Lange voorgeschiedenis

De positieflijst, een lijst waarop de dieren staan vermeld die door particulieren mogen worden gehouden, kent al een lange voorgeschiedenis. In artikel 33 van de in 1992 (!) aangenomen Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren wordt aangegeven dat alleen diersoorten die hiervoor zijn aangewezen mogen worden gehouden. In juni 2013 presenteerde staatssecretaris Sharon Dijksma de positieflijst voor zoogdieren aan de Tweede Kamer. Door allerlei organisaties is heel verschillend gereageerd op de positieflijst. Deze verschillende opvattingen zijn weer terug te vinden in Kamervragen die onlangs door de staatssecretaris zijn beantwoord in een brief aan de Tweede Kamer.

Enkele vragen

Naar aanleiding van de aankondiging van de invoering van een positieflijst voor zoogdieren zijn er door leden van de vaste commissie voor Economische Zaken veel vragen gesteld. Vragen kwamen van de fracties van VVD, PvdA, SP, CDA, Dā€™66, SGP, PvdD en 50PLUS. Enkele vragen worden hier uitgelicht:

In hoeverre is de maatregel in lijn met het Andibel arrest? Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vastgesteld dat een positieflijst is toegestaan ondanks het handelsbelemmerende effect wat in het algemeen niet is toegestaan binnen de Europese Unie. Wel moet de samenstelling van de lijst voldoen aan een aantal criteria waaronder een wetenschappelijke basis en transparantie. Onder meer de VVD, de SP en het CDA vragen zich af of de aangekondigde regelgeving in lijn is met het arrest. In haar antwoorden stelt de staatssecretaris dat dit wel degelijk het geval is.

Wat gebeurt er met de dieren die na 2014 niet meer mogen worden gehouden? Onder meer de PvdA vraagt zich af wat er gebeurt met de dieren die na 1 januari 2014 niet meer mogen worden gehouden. In haar antwoord stelt Sharon Dijksma dat dieren die worden gehouden op het moment dat de maatregel in werking treedt gedurende hun leven wel bij de eigenaar mogen blijven. Ook kan het dier nog wisselen van houder. Er mag echter niet meer gefokt worden met het dier.

Blijven de lijsten ongewijzigd? Bij de positieflijst voor zoogdieren is sprake van een lijst met dieren die mogen worden gehouden zonder speciale voorwaarden. Verder is er een lijst met dieren die onder speciale voorwaarden mogen worden gehouden. Deze voorwaarden zullen worden vastgesteld op basis van een advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). Dit advies wordt in november verwacht. In de beantwoording van de vragen over dit onderwerp stelt de staatsecretaris dat de lijsten in de loop van de tijd aangepast kunnen worden op basis van nieuwe inzichten.

Hoe wordt de maatregel bekend gemaakt aan het publiek? Verschillende fracties vroegen de staatssecretaris hoe de positieflijst en de consequenties hiervan bekend worden gemaakt bij het brede publiek. Sharon Dijksma antwoordt hierop dat een commissie zich bezig houdt met de aanpak van de communicatie en dat dit de komende maanden verder uitgewerkt wordt.

Verschillende opvattingen in Tweede Kamer

Uit de gestelde vragen blijkt dat met name het CDA erg kritisch is over de invoering van de positieflijsten. De standpunten van deze partij vertonen veel overeenkomsten met die van het Platform Verantwoord Huisdierbezit (PVH) en Dibevo. Ook de fractieleden van de VVD zijn erg kritisch. Andere partijen hebben wel veel vragen maar zijn ook gematigd tot heel positief. PvdA, SP en de PvdD roepen ook op om eveneens lijsten voor reptielen en vogels op te stellen. De staatssecretaris geeft in de Kamerbrief aan Wageningen UR gevraagd te hebben hiervoor een systematiek te ontwikkelen. Ze verwacht dat dit eind 2014 gereed is.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)