Nieuws

Veel Nederlanders begaan met dierenwelzijn

Dagblad Trouw heeft aan ruim 800 Nederlanders veertig vragen gesteld op het gebied van dierenwelzijn. De vragen gingen over de omgang met huisdieren, de verhouding tussen mens en dier, het eten van dieren en het houden van dieren in gevangenschap.

Staat van het Dier

In maart dit jaar heeft TNS NIPO in opdracht van Dagblad Trouw het onderzoek ‘De Staat van het Dier’ uitgevoerd. Bij het onderzoek is gebruikt gemaakt van de CAWI methode: respondenten krijgen bij deze methode een vragenlijst toegestuurd die zij thuis achter de computer kunnen invullen. In totaal deden er 819 respondenten mee met het onderzoek. In het onderzoek is gekeken wat de meningen van de Nederlanders zijn over de manier waarop men in Nederland omgaat met en denkt over dieren. Er is gekeken naar allerlei vormen van dierenwelzijn. De gestelde vragen zijn grofweg in te delen in vijf categorieën: omgang met dieren in Nederland en dierenwelzijn, omgang met huisdieren, verhouding tussen mens en dier in het algemeen, dier voor consumptie en dieren in gevangenschap.

Omgang met dieren

Een groot deel van de ondervraagde Nederlanders is naar eigen zeggen erg begaan met dieren, waarbij vooral vrouwen dierenwelzijn erg belangrijk vinden. Tweederde van de ondervraagden geeft de manier waarop er in Nederland wordt omgegaan met dieren een voldoende. Mishandeling van dieren wordt het vaakst als ergste dierenmistand aangemerkt, gevolgd door verwaarlozing. Dit komt overeen met de bevindingen uit de publieksenquête 'Denken over dieren' waarbij dierenmishandeling en verwaarlozing ook door de meeste mensen (77%) als grootste probleem bij de omgang met dieren wordt genoemd.

Mishandeling van huisdieren mag volgens een ruime meerderheid van de respondenten in het huidige onderzoek leiden tot een houdverbod en zelfs een gevangenisstraf. Acht op de tien respondenten weten overigens niet wat het landelijk meldnummer voor dieren in nood is. Het fokken van honden op uiterlijke kenmerken waar de dieren onder lijden (platte snuit, kleine schedel, huidplooien) moet volgens negen op de tien ondervraagden verboden worden. Honden zijn overigens volgens dit onderzoek nog steeds veruit de populairste huisdieren, samen met katten. Vier op de tien respondenten geven aan dat zij geen huisdier hebben.

Verhouding tussen mens en dier

Respondenten konden ook reageren op stellingen over de verhoudingen tussen mens en dier. De gemiddelde mening van de respondenten was dat de mens boven het dier staat, maar er moet wel rekening worden gehouden met het dier. Er kwamen ook stellingen aan bod over hoe men denkt dat er met gewonde en zieke dieren moet worden om gegaan. Hierover lopen de meningen sterk uiteen, waarbij voor- en tegenstanders van het helpen van dieren elkaar goed in balans houden. De overgrote meerderheid van de respondenten is van mening dat mensen met een voorbeeldfunctie geen bont zouden moeten dragen. Jacht kan volgens een meerderheid wel, met als argument dat deze een nuttige functie vervult in Nederland. Er is bij acht op de tien respondenten geen draagvlak voor het sluiten van dierentuinen omdat het gevangenhouden van wilde dieren achterhaald zou zijn. Het verbod om wilde dieren te laten optreden in het circus wordt wel gesteund, door tweederde van de respondenten.

Dier voor consumptie

80% van de respondenten is bereid om meer te betalen voor vlees dat op een dier- of milieuvriendelijke manier is geproduceerd. Ook zijn ze bezorgd over het welzijn van dieren in megastallen. Grofweg driekwart van de respondenten vindt dat in megastallen met tienduizenden dieren geen sprake kan zijn van dierenwelzijn. De vele keurmerken voor voedselproductie zorgen eerder voor verwarring dan voor verduidelijking bij de respondenten. Op de vraag wie verantwoordelijk moet zijn voor het welzijn van kippen, geven bijna negen op de tien respondenten (86%) aan dat dit de boer is. Bijna de helft van de respondenten wijst de overheid aan als verantwoordelijke. Zeven op de tien respondenten vinden dat alle vee in Nederland geslacht moet worden, zodat er alleen vlees vervoerd wordt voor de export

Denken over dieren

Het eerder genoemde rapport ‘Denken over Dieren’ beschreef in 2012 de opvattingen in de maatschappij over de omgang met dieren. Gezondheidsproblemen voor de mens, het ruimen van gezonde dieren, opkomst van megastallen, krappe en saaie huisvesting en transport over lange afstanden worden volgens dit onderzoek door veel mensen als een probleem gezien. Slechts 2,5% ziet geen enkel probleem bij de omgang met dieren in onze maatschappij. Dieren worden vooral waardevol voor de mens gevonden vanwege de relatie die mensen kunnen hebben met dieren. Verder worden de bijdrage aan ons dagelijks menu, dieren als bron van kennis, inspiratie en verwondering en het belang van de veehouderij en visserij voor onze economie vaak genoemd. Een kwart van de ondervraagden noemt de positieve bijdrage die veehouders leveren aan een aantrekkelijk en gevarieerd landschap.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)