Nieuws

Veel verschil in emissies veehouderijen

Er zijn grote verschillen in methaanuitstoot tussen veehouderijen. Ook koeien stoten niet allemaal evenveel methaan uit. Die verschillen bieden aanknopingspunten om de emissies van methaan te reduceren. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Veehouderij & Klimaat’, uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR) en gefinancierd door het ministerie van LNV. In vervolgonderzoek dat WUR nu opstart, willen onderzoekers de verschillen verklaren en praktisch werkbare maatregelen ontwikkelen voor de diverse typen veehouderijen. Zo kunnen veehouders hun bedrijf rendabel aanpassen aan de opgaven voor klimaat en stikstof.

In het Nationaal Klimaatakkoord (juni 2019) spraken meer dan 100 partijen af om in 2030 de helft minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Onderdeel van die afspraken is een beoogde reductie van ca. 2 megaton CO2-equivalenten in de veehouderij. Het onderzoeksprogramma ‘Veehouderij & Klimaat’ is opgezet om veehouders praktische handvatten te geven om verder te verduurzamen. Het onderzoek is een samenwerking tussen WUR, de regionale LTO’s, het ministerie van LNV, CLM en adviesbureau Schuttelaar & Partners en enkele partners uit het landbouwbedrijfsleven. Het onderzoek is in 2018 gestart en in 2020 afgerond.

Grote verschillen bieden perspectief

Op in totaal 24 veehouderijbedrijven en proefbedrijven van WUR is onderzoek gedaan in meer dan 10 projecten. Deze richtten zich op het meten van feitelijke emissies en het reduceren daarvan in 4 sporen: op het niveau van voer, dier, stal & mestopslag.

De metingen laten grote verschillen zien in de emissies tussen bedrijven én tussen dieren. “De ene boer is de andere niet, en ook dieren verschillen onderling. Zelfs de kwaliteit van het gras dat je voert, heeft invloed op methaan- en ammoniakvorming”, zegt projectcoördinator Karin Groenestein van Wageningen Livestock Research. “Deze verschillen bieden perspectief. We kunnen nu onderzoeken wat de oorzaken van deze verschillen zijn en veel leren over hoe je het beste emissies kunt verminderen op het boerenbedrijf. Uiteindelijk gaat het erom dat de boer handelingsperspectief krijgt; voor rendabele maatregelen en een duurzame toekomst.”

Eerste resultaten

De eerste onderzoeksresultaten zijn vanaf dinsdag 8 december, 13.00 uur in te zien via een publieksvriendelijke rapportage. Via dat rapport zijn ook de online wetenschappelijke publicaties te raadplegen. Op hoofdlijnen zijn de resultaten van de vier onderzoekssporen:

Methaan en stikstof integraal aanpakken

“Methaan en stikstof kunnen een wisselwerking op elkaar hebben”, legt Groenestein uit, “Maatregelen om stikstof te reduceren, kunnen tot meer methaan leiden, en vice versa. Het is daarom belangrijk dat we ze integraal aanpakken. Dat is dan ook de werktitel van ons onderzoek in 2021 / 2022. De belangstelling onder boeren om deel te nemen is groot. Zeker 140 melkveehouders hebben zich al aangemeld om deel te nemen als demonstratiebedrijf of in netwerken in het programma.”

Meer informatie over het vervolgonderzoek ‘Integraal aanpakken’ is vanaf 10 december te vinden via www.integraalaanpakken.nl

Webinar veehouderij en klimaat

Op 10 december 2020 van 20.00 tot 21.00 uur vindt er een online bijeenkomst plaats over de onderzoeken Veehouderij & Klimaat en Integraal Aanpakken. Het programma bestaat uit een mix van korte presentaties en video’s van deelnemende veehouders. Daarnaast is er ruimte voor het beantwoorden van vragen.

Bekijk deze themapagina: