Nieuws

Veilige speeltoestellen in de natuur

Een boomstam, een klimwand of een kunstobject in het bos of op een natuurterrein. Wanneer is iets volgens de wet een speeltoestel? En aan welke veiligheidseisen moet de constructie voldoen?

Een losliggende boomstam waar een kind overheen kan lopen, is dat een speeltoestel? Bos- en natuurbeheerders met speelobjecten of andere constructies op hun terrein, kunnen zich voor dergelijke vragen gesteld zien. Speelobjecten moeten namelijk aan veiligheids- en gezondheidseisen voldoen, volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). In Bosberichten nummer 8 van 2014 worden de criteria verder uitgediept. Het artikel over speeltoestellen is ontstaan vanuit de cursus ‘Ontwerpen en bouwen van speeltoestellen’ van het Keurmerkinstituut en deels gebaseerd op ervaringen met het bouwen van sportobjecten in bos- en natuurterreinen bij Staatsbosbeheer.

Wel of geen speeltoestel

Een speeltoestel is een permanente, niet verplaatsbare constructie op een terrein voor publiek gebruik. Ontspanning en vermaak zijn het hoofddoel van deze constructie. Zo vallen tijdelijke objecten voor beheerwerkzaamheden niet onder de definitie, evenmin als takken, houtblokken en zandtafels die door kinderen kunnen worden verplaatst. Een liggende boomstam is alleen een speelconstructie als hij is vastgelegd of ingegraven. Kunstobjecten, muurtjes of stapstenen in de nabijheid van speeltoestellen, komen ook in aanmerking. Dingen waarop, waartussen of waaronder kinderen kunnen bewegen, klimmen, glijden of klauteren worden al gauw aangeduid als speeltoestel. Wilgentenenhutten, vogelspotplaatsen en doolhoven zonder spelelement worden echter niet als speeltoestel gezien.

Veiligheidseisen

Wanneer vaststaat dat een constructie een wettelijk speeltoestel is, moet het veilig worden bevonden. De eigenaar of huurder van de grond onder het speeltoestel is daar verantwoordelijk voor. Het toestel zelf mag voor het kind geen risico’s opleveren als bijvoorbeeld bekneld raken, vallen, snijden en botsen. Er zijn strikte voorwaarden omtrent leuningen, materialen en materiaaleinden. Ook moet het speeltoestel deskundig worden geplaatst op een plek die vrij is van obstakels die letstel kunnen veroorzaken. De bodem eronder moet zacht zijn en kan bestaan uit onder meer houtsnippers, gras of grind. Verder moet het eenmalig worden gekeurd, regelmatig worden onderhouden en minstens eens per jaar worden geïnspecteerd.


(Bron foto: Landgoed Schovenhorst)