Nieuws

Verdere toename van het aandeel duurzame stallen

Het aandeel gerealiseerde duurzame stallen bedroeg op 1 januari 2015 in totaal ruim 11%. Tussen de sectoren zijn er verschillen. Dit blijkt uit de zevende monitoringsrapportage met peildatum 1 januari 2013.

Ambitie overheid

De overheid hanteert sinds 2007 een ambitie duurzame stallen: ze ambieert een integraal duurzame veehouderij in 2023. Hiervoor zijn jaarlijks hoger wordende
doelen gesteld. Voor eind 2014 (peildatum 1 januari 2015) heeft het Ministerie van Economische Zaken als streven dat minimaal 10% van de rundvee-, varkens-
en pluimstallen integraal duurzaam is. Om de voortgang vast te leggen is er, net zoals in voorgaande jaren, een monitor uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research, in samenwerking met het LEI en de Stichting Milieukeur.

11,3% stallen integraal duurzaam

Uit de monitor blijkt dat de doelstelling van 10% voor eind 2014 is gerealiseerd. Op 1 januari 2015 waren er in Nederland ongeveer 81.000 stallen. Het aandeel gerealiseerde duurzame stallen bedroeg op 1 januari 2015 in totaal 11,3%. Tussen de sectoren zijn er verschillen: het percentage loopt uiteen van 6,3% in de rundveehouderij tot 21,7% in de varkenshouderij en 32,1% in de pluimveehouderij. De doelstelling is reeds gerealiseerd voor de pluimveehouderij en de varkenshouderij, maar ondanks een gestage groei in het percentage integraal duurzame stallen blijft de rundveehouderijsector tot nu toe achter. Wel groeit het aantal integraal duurzame rundveestallen in absolute aantallen de laatste 2 jaar harder dan in de andere diercategorieën als gevolg van vervanging en uitbreiding van technisch-economisch afgeschreven melkveestallen.

Volgend jaar zal ook de plusstal-ambitie van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij worden gemonitord in de monitor duurzame stallen. De plusstal geldt als basisniveau voor verduurzaming in de veehouderij bij nieuwbouw van stallen.

(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)