Nieuws

Verdroging tegengaan met waterpeilverhoging

Overvloedige neerslag en (bijna) overstromingen maken het ongeloofwaardig, maar ons land is de laatste 50 jaar droger geworden. Waterpeilverhoging kan een oplossing zijn voor bepaalde stroomgebieden.

Dit geldt volgens afstudeeronderzoek in elk geval voor gebiedsdelen rondom het Anlooërdiepje, één van de bovenlopen van de Drentse Aa (Afstudeeronderzoek - Het Anlooërdiepje Natuurlijk!). Het gebied rondom het stroompje is een Natura 2000-gebied. Waterpeilverhoging tot aan maaiveld kan 26,3 hectare aan gebied opleveren voor de aangewezen habitattypen (typen natuurgebied die volgens de Natura 2000-richtlijnen beschermd moeten worden).

Zoals ook te lezen is in een artikel van het Compendium van de Leefomgeving (2008) over de verdroging in Nederland, heeft de afname van de beschikbaarheid van water, in het bijzonder door de daling van de grondwaterstand, 'grote gevolgen voor de vochtminnende natuur in Nederland' (Oorzaken en effecten van verdroging).

Vochtminnende natuur helpen

De grondwaterstanden zijn in sommige delen van deze stroom te laag voor de aangewezen habitattypen, waaronder: 'overgangs- en trilvenen', 'vochtige alluviale bossen' en 'ruigten en zomen'. Meer informatie over de grondwaterstandeisen die deze typen natuur stellen is te lezen in het afstudeerrapport. Zo is voor sommige habitattypen de aanwezigheid van kwel erg belangrijk.

Doelsoorten uit de visstand en macrofaunastand kunnen worden behouden/versterkt door hen de geschikte habitat te bieden. In het rapport staat dat de actuele vis- en macrofaunastand voor de hele Drentse Aa momenteel wordt beoordeel als 'matig' volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). 'Dit geldt dus ook voor het Anlooërdiepje.'

Maatregelen en natschade

Genoemde waterpeilverhoging kan bereikt worden via diverse oplossingsmaatregelen: stuwen met dood hout, zandsuppletie, wilgenstuwen, keiendammen en integraal ophogen met zand. Eerste twee komen voor het Anlooërdiepje, gelet op de eisen van de aangewezen habitattypen, het meest in aanmerking. Aangetekend wordt dat het nadeel van het meest geschikte scenario (waterpeilverhoging) is dat een aantal landbouwgebieden mogelijk natschade gaan ondervinden als de oplossingen zijn uitgevoerd.

In het rapport is onder meer een natschadekaart bijgevoegd, evenals een habitattypenkaart en het stroomgebied volgens diverse scenario’s.


(Bron foto: Thinkstock)