Nieuws

Verhuizing van grote vuurvlinder

Natuurgebied De Wieden moet hersteld worden als leefgebied voor de grote vuurvlinder, zodat die zich daar (ook) kan gaan vestigen.

Bij het beschermen van de grote vuurvlinder moet rekening worden gehouden met allerlei bedreigingen: verbossing, verlanding, verkeerd maaien, verkleining van gebieden, versnippering van gebieden, verdroging en (natuurlijke) verzuring. Hoewel De Vlinderstichting aandacht heeft voor al deze aspecten, is besloten om op korte termijn de energie vooral te steken in het herstellen van De Wieden als groot leefgebied voor de grote vuurvlinder. In het artikel ‘Verhuisplannen voor de grote vuurvlinder’ uit Vlinders wordt ingegaan op de verhuisplannen.

Tienvoortwaalf!

Momenteel zijn de Rottige Meente en De Weerribben de enige twee gebieden met een redelijke populatie vuurvlinders. Daarnaast zit er een kleine populatie in Brandemeer en wordt de vlinder af en toe gezien in De Wieden. De twee grootste laagveenmoerassen in Nederland zijn De Weerribben en De Wieden. Herstel van De Wieden als leefgebied en herstel van een natuurlijke verbinding tussen deze twee grote gebieden is onderdeel van de campagne Tienvoor12! van de Vlinderstichting. Het is de bedoeling dat in de toekomst voortdurend uitwisseling gaat plaatsvinden tussen de populaties in De Weerribben en De Wieden. Daarvoor zijn gunstige omstandigheden nodig in De Weerribben en moet er een verbindende moeraszone komen tussen De Weerribben en De Wieden. Daarnaast is het van cruciaal belang dat het gebied De Wieden weer geschikt wordt voor de grote vuurvlinder, schrijft de auteur. De afgelopen 15 jaar verdween de populatie langzaam uit De Wieden-Noord; blijkbaar werd dit gebied steeds ongeschikter.

Uitvoering

Voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van het plan is hulp nodig van de terreinbeheerders: voor De Weerribben is dit Staatsbosbeheer en voor De Wieden Natuurmonumenten. Ook de verbindingszone is verdeeld over deze twee. Deze verbindingszone moet voor een belangrijk deel geschikt worden als voortplantingsgebied. Dat betekent dat aan dit gebied vergelijkbare eisen worden gesteld als aan het leefgebied in De Weerribben en in De Wieden. In totaal zullen volgens het plan vier gebieden in de Wieden-Noord heringericht worden en intensief worden beheerd, speciaal voor de grote vuurvlinder. Hiertoe wordt ruim twee kilometer sloot aangelegd.

Financiering

Het projectplan Verhuizing grote vuurvlinder naar De Wieden is met ondersteuning van de terreinbeheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer opgesteld door De Vlinderstichting en eind vorig jaar gepresenteerd aan de provincie Overijssel. Deze zoekt nu naar mogelijkheden om dit te financieren. Er is een bedrag nodig van bijna € 500.000. De Vlinderstichting hoopt een deel van de benodigde financiën te verzamelen door aandacht te vragen voor deze bijzondere vlinder in het jubileumjaar 2015.