Nieuws

Verkiezingsstrijd over landbouw, natuur en klimaat

Natuur speelt nauwelijks een rol in de aanloop naar de huidige verkiezingen. Toch hebben partijen er standpunten over, net als over voeding, landbouw, klimaat en energie. Voor natuur en milieu moet je op groene partijen stemmen.

Nu het natuurbeleid is gedecentraliseerd bij de provincies, speelt het natuurbeleid zo goed als geen rol in de Tweede Kamerverkiezingen, schrijft Resource in het artikel 'Wageningse stemwijzer'. Het Wageningse Universiteitsblad besteedt in dat artikel aandacht aan partijstandpunten over een aantal onderwerpen, waaronder landbouw, voedsel en natuur. En voor wie meer wil lezen heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uitvoerig rapport 'Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021' opgesteld over de standpunten van zeven partijen per partij over thema's als mobiliteit, landbouw, natuur, energie en klimaat. De standpunten over klimaat en energie komen ook aan bod in het artikel 'Stemmen voor chemie' in Chemie magazine.

Landbouw

De standpunten over voedsel en landbouw lopen nogal uiteen. VVD, Vrijzinnige Partij en CDA zetten zich in voor een sterke landbouwsector, zo blijkt uit het artikel in Resource en het rapport van het PBL. Zij verdedigen de landbouw vanwege de groeiende wereldbevolking en de groeiende vraag naar voedsel. Zorgen over natuur, landschap, klimaatbeleid en dierenwelzijn komen bij partijen als GroenLinks, PvdA, PvdD en SP naar voren in hun standpunten.

Zo zijn ze voor verplichte weidegang en vrije uitloop voor varkens. GroenLinks af van megastallen, glyfosaat en neonicotinoiden. En de PvdA wil een stop op de invoer van soja en stoppen met antibioticagebruik. D66 en ChristenUnie (CU) nemen een tussenstandpunt in. Zij willen een duurzame landbouw die minder broeikasgassen uitstoot en een voedselindustrie die meer gezonde voeding produceert. D66 wil de kringlooplandbouwstimuleren via belastingen.

Alle partijen willen de veestapel laten krimpen, blijkt uit het PBL-rapport. De krimp is het grootst bij Groen Links. Die krimp heeft uiteraard effect op de emissie vanuit de landbouw voor wate betreft broeikasgassen en ammoniak. De emissiereductie is het sterkst bij de Groen Links. VVD en SP scoren laag wat betreft die reductie.

Natuurbeleid

Het natuurbeleid speelt nagenoeg geen rol in de verkiezingsprogramma's, aldus Resource. Toch geeft het PBL-rapport informatie over de standpunten van de verschillende partijen. De groene partijen als Groen Links, D66 en PvdD maken geld vrij voor natuurbeleid. De verbetering van de biodiversiteit is het sterkst bij Groen Links en D66, die extra geld willen inzetten in op een robuuster en groter Natuurnetwerk Nederland (NNN). GroenLinks besteedt bovendien veel aandacht aan weidevogels.

Klimaat

Klimaatbeleid, CO2-opslag of standpunten over het topsectorenbeleid worden belicht in Chemie Magazine. Vrijwel alle partijen die in in het artikel aan bod komen (VVD, GroenLinks, PvdA, PvdD, D66, SP, SGP en CU) vinden dat het zinvol is te sturen op CO2-reductie, al zijn er verschillen. Groen Links vindt dat er meer moet gebeuren dan maximale CO2-reductie. Die partij heeft bovendien bezwaren tegen maatregelen als kernenergie of de opslag van CO2 omdat die andere negatieve milieueffecten hebben. De Partij voor de Dieren is voor afschaffing het topsectorenbeleid, zo blijkt uit het overzicht, omdat dit de transitie naar een circulaire economie in de weg staat.

Wil je stemwijzers raadplegen? Er zijn er verschillende, ook Thematische zoals de MVO Kieswijzer, het Groen kieskompas of de Kieswijzer Duurzame Economie. Duurzaam nieuws heeft verschillende stemwijzers op een rij gezet.

(Bron foto: Pixabay)