Nieuws

Vernieuwde KringloopWijzer

Met de vernieuwde KringloopWijzer worden de mineralenstromen haarscherp in beeld gebracht. De invoer is eenvoudiger en de resultaten sneller te zien.

Waarom een KringloopWijzer

Hoe milieubewust ben ik als melkveehouder? Hoe efficiënt ga ik om met mineralen op mijn bedrijf? Waar sta ik ten opzichte van de normen die de overheid hanteert en hoe doe ik het ten opzichte van mijn collega-boeren? Waar kan ik geld verdienen door te bezuinigen op de kosten van mineralen?
Op deze vragen kan de KringloopWijzer een antwoord geven.

Mineralen in beeld

Een melkveebedrijf heeft een plantaardige- en dierlijke tak die sterk met elkaar verweven zijn. Gras en andere voedergewassen dienen als voer voor het vee, terwijl mest voeding is die via de bodem weer in het gras terecht komt. We zien daarin kringlopen: voer wordt mest en mest wordt voer. Tussen de 4 onderdelen die daarin een rol spelen, te weten plant, dier, mest en bodem, vinden mineralenstromen plaats, waarbij stikstof en fosfaat als belangrijkste gezien worden. En binnen die kringlopen vinden verliezen plaats. Naarmate voer en meststoffen beter benut worden, zijn de verliezen naar het milieu minder en hoeft minder mineralen van buiten het bedrijf te worden aangekocht.

De KringloopWijzer brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. De mineralen stikstof en fosfaat worden geregistreerd en de totalen worden vastgelegd in een kringloopoverzicht voor het bedrijf. Uit de kringlopen volgen dan weer kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat, overschotten van stikstof en fosfaat, mineralenbenuttingen en ammoniakemissie.

Efficiënter mineralengebruik

De resultaten vormen een krachtig managementinstrument voor de melkveehouder. Hij/zij leert door het gebruik van de KringloopWijzer de sterke en zwakke kanten van zijn bedrijf op een objectieve manier kennen en kan daar dan naar handelen.Waar in de kringloop liggen de grootste verliezen? Hoe kan de benutting opgevoerd worden? Want een efficiënter mineralengebruik leidt tot hogere gewasopbrengsten en lagere kosten voor meststoffen. De KringloopWijzer brengt ook de maatschappelijke verantwoording in beeld. Het bedrijf kan zich toetsen aan de regelgeving rond mineralen en voor de overheid kan het wellicht leiden tot nieuwe regelgeving die gebaseerd is op objectieve registraties.

Hoe doe je mee

Het programma is eenvoudig te downloaden op de eigen PC en in de handleiding staat alle informatie voor installatie en invoer van gegevens. De nieuwste versie is sterk vereenvoudigd wat betreft de invoer van gegevens en de bedrijfsresultaten zijn nog duidelijker in beeld gebracht.


(Bron foto: Silo)