Nieuws

Verrijdbare zonnepanelen voor akkerbouwers

Steeds meer agrarisch ondernemers zien de mogelijkheid om energie te produceren met zonnepanelen. Maar aanleg van zonneparken door akkerbouwers gaat nu nog ten koste van de opbrengst van gewassen. Verrijdbare zonnepanelen kunnen mogelijk een oplossing zijn

Uit een studie van Accres uit 2015 blijkt dat op efficiënt ingedeelde zonneparken een stroomopbrengst van 500 MWh per ha per jaar haalbaar is. Het rapport 'Wat levert een zonneweide per ha op?' liet zien dat zonnestroom een relatief hoog saldo kan opleveren vergeleken met akkerbouwgewassen. De vraag rees vervolgens hoe je zonne-energie met akkerbouw kunt combineren. Hoe kun je zonneparken inrichten dat je geen kostbare landbouwgrond hoeft te gebruiken en dat de productie van zonne-energie niet ten koste gaat van voedselproductie.

Verrijdbare zonnepanelen

Een groep van vijf studenten heeft zich beziggehouden met deze vraag. Ze zochten naar mogelijkheden om zonne-energie met akkerbouw te combineren door gebruik te maken van verplaatsbare zonnepanelen. Het voordeel is dat je die kunt roteren zodat je ook teeltmaatregelen uit kunt voeren als bemesting of andere gewasverzorgingsmaatregelen. De studenten bekeken diverse mogelijkheden, maar het ultieme ontwerp hebben ze nog niet gevonden, blijkt uit hun rapport 'Movable Solar Panel System'.

Knelpunten

De studenten inventariseerden knelpunten. Omdat de zonnepanelen boven het gewas staan, heeft dat invloed op de groei. Maar informatie over de effecten op opbrengst, gewasgezondheid en productkwaliteit bleek niet of nauwelijks beschikbaar. Een ander knelpunt is de wet- en regelgeving voor bouwwerken in het veld. Zonneparken zullen aan voorschriften moeten voldoen. Lastig is bovendien de aansluiting op het elektriciteitsnet omdat in het veld geen elektriciteitsaansluitingen aanwezig zijn.

Perspectief

Een verplaatsbaar zonnepark biedt dus wel perspectief, maar de extra kosten en opbrengstderving zorgen wel voor een lastige businesscase. Wanneer kosten van een technische installatie dalen, kan een combinatie van zonneparken en akkerbouw meer perspectief bieden.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(1)