Nieuws

Voldoende voor Agrifoodsector

Nederlanders zijn overwegend positief over de Agri & Food-sector. Alle onderzochte subsectoren scoren een voldoende. De meeste waardering is er voor de tuinbouw, akkerbouw en melkveehouderij, de minste voor de intensieve veehouderijsectoren.

Betrokkenheid is een belangrijke verklarende factor voor de positieve waardering, meldt de Agrifoodmononitor 2016. Burgers zijn betrokken bij de sector; ze beschouwen de sector als belangrijk voor zichzelf. Veel burgers hebben het idee dat de sector veel maatregelen neemt op het gebied van gezondheid en betaalbaarheid. Dat waarderen ze.

Innovaties

Ongeveer de helft van de burgers denkt dat de Agri & Foodsector veel investeert in innovaties zoals biotechnologie, automatisering of innovaties gericht op de consument. Burgers denken dat de tuinbouw, akkerbouw en melkveehouderij meer innovaties in het productieproces doorvoeren dan de pluimveehouderij of varkenshouderij. Ze denken bijvoorbeeld aan precisielandbouw. Dierenwelzijn en een rechtvaardige productie zou minder aandacht krijgen, denken ze. Supermarkten scoren relatief laag op de verschillende innovatieve maatregelen.

Boodschappenkeuzes

Boodschappenkeuzes geven ook inzicht in de waardering van sectoren. Uit de monitor blijkt dat smaak, betaalbaarheid, gezondheid en voedselveiligheid belangrijke aspecten zijn voor consumenten. Duurzaamheidsaspecten als diervriendelijkheid, rechtvaardigheid en milieuvriendelijkheid zitten in de middenmoot als het om overwegingen bij boodschappenkeuzes gaat. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. De ego-waarden als betaalbaarheid zijn minder belangrijk geworden.

Monitor

De Agrifoodmonitor is een project van Wageningen Economic Research in opdracht van de Topsector Agri & Food. Steekproefsgewijs worden ruim 3.000 Nederlanders geënquêteerd over de Agri & Food-sector als geheel, en over afzonderlijke subsectoren en andere sectoren ter vergelijking, zoals horeca en auto-industrie. De Agrifoodmonitor is voor het eerst uitgevoerd in 2012 en herhaald in 2014 en 2016.

(Bron foto: Shutterstock)