Nieuws

Voorbeelden van beter bodembeheer

Een gezonde bodem is een voorwaarde voor goede duurzame productie. Nog niet zo lang geleden werd de bodem gezien als een substraat waar je met behulp van water, meststoffen en chemische middelen planten op kunt telen. Dat beeld is veranderd. Het magazine Beter Bodembeheer geeft voorbeelden van goed bodembeheer.

Goed bodembeheer is een voorwaarde voor gezond voedsel, een aantrekkelijk landschap en een leefbaar platteland. Je moet de bodem zo beheren dat er minimale emissie van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en broeikasgassen, plaatsvindt. Daarnaast moet je zorgen dat de bodem weerbaar is, dat je werkt aan versterking van het bodemleven. Het doel van de publiek-private samenwerking Beter Bodembeheer is te komen tot een gebalanceerd ecosysteem dat zowel een goede productie oplevert, een vruchtbare bodem op de lange termijn waarborgt en dat rekening houdt met maatschappelijke vraagstukken zoals klimaat, bodemkwaliteit en biodiversiteit, aldus het magazine Beter Bodembeheer.

Goed bodembeheer

De PPS Beter Bodembeheer heeft dit magazine uitgegeven om anderen te inspireren met voorbeelden van goed bodembeheer. Het bewustzijn van de noodzaak tot goed bodembeheer groeit, aldus de schrijvers van het magazine. Eerder werd de bodem vooral gezien als dood substraat waarin je met water, meststoffen en gewasbescherming goede gewassen kon telen. Nu zien we een vitale bodem als voorwaarde voor een goede en duurzame productie. In het magazine is volop aandacht voor een aantal onderzoeksthema's van de afgelopen drie jaar, zoals beheer van organische stof, bemesting, grondbewerking, bodemgezondheid en groenbemesters.

Organische stof

Organische stof speelt een centrale rol in bodembeheer. In het magazine vind je mogelijke maatregelen om het organischstofbeheer te verbeteren. Er is daarbij aandacht voor bemesting en voor groenbemesters. Het onderzoek heeft geleid tot nieuwe bemestingsadviezen met een betere opbrengst. Specifieke onderwerpen in het bemestingsonderzoek zijn stikstofefficiëntie, fosfaatbemesting en het nut en effect van gebalanceerde beschikbaarheid van nutriënten. Groenbemesters kunnen een bijdrage leveren aan een betere structuur, organische stofgehalte, gewasbgezondheid en biodiversiteit.

Grondbewerking

Daarnaast is grondbewerking een belangrijk thema. Grondbewerking heeft invloed op de bodemstructuur, op het bodemleven en het beschikbaar komen van voedingsstoffen. Wil je de bodemgezondheid verbeteren, dan is het belangrijk de bodem minder intensief te bewerken en deze zolang mogelijk bedekt te houden met groenbemesters of gewasresten. In het magazine wordt gesproken over gereduceerde grondbewerking. Dit houdt in dat je de bodem minder vaak, minder intensief of minder diep bewerkt, zoals bij niet-kerende grondbewerking gebeurt.

De resultaten van het onderzoek worden binnenkort gepresenteerd tijdens de Kennisdag Beter Bodembeheer op 16 januari 2020

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(4)