Nieuws

Voorkom hitte en droogte in de stad

Klimaatverandering zal naar verwachting leiden tot meer hittegolven, droge zomers of extreme weersomstandigheden. In stedelijk gebied zullen die gevolgen sterker merkbaar zijn. Gemeenten kunnen er op inspelen door een andere inrichting van de stad.

De klimaatscenario's van het KNMI geven aan dat klimaatverandering zal leiden tot hogere luchttemperaturen en meer hittegolven met een grotere kans op hittestress en droogte. De verwachting is dat de gemiddelde dagtemperatuur in de zomer rond 2050 met 0,9 tot 2,4 °C zal kunnen toenemen en dat de frequentie van droge zomers toeneemt.

Droogte

Door die ontwikkeling kan er een tekort ontstaan aan drinkwater. De vraag naar zoetwater zal mogelijk toenemen, terwijl er mogelijk minder zoet water beschikbaar is omdat de wateraanvoer in de grote rivieren dan flink kan teruglopen. Door het smelten van gletsjers zal de Rijn van karakter veranderen: van smeltwaterrivier wordt het een regenrivier. De kans op droogte neemt dus toe.

Hittestress en droogte in de stad kunnen negatieve maatschappelijke gevolgen hebben. Hitte heeft met name effect op de gezondheid van inwoners. Daarnaast kan de leefbaarheid onder druk komen. Gemeenten kunnen er op inspelen door steden anders in te richten. Het rapport 'Droogte en hitte in de stad' van STOWA gaat in op de problematiek en biedt mogelijke maatregelen.

Groene stad

Er is een veelheid aan maatregelen mogelijk, zo blijkt uit het rapport. Met name groen heeft sterke effecten. In een groene stad kan hemelwater beter in de bodem infiltreren dan in een versteende stad. Er is dan meer water beschikbaar voor verdamping door planten, wat een verkoelend effect kan hebben. Een vuistregel is dat 10% meer groen de Urban Heat Index (UHI) met 0,6 °C kan doen dalen.

In het rapport wordt dieper ingegaan op andere mogelijke maatregelen. Zo kun je maatregelen nemen om daling van de grondwaterstand tegen te gaan en maatregelen nemen om het waterpeil en waterkwaliteit van het oppervlaktewater op peil te houden. In veel gevallen is samenwerking tussen waterschappen en gemeenten noodzakelijk.

Meer informatie over droogte vind je in het dossier Droogte van Groen Kennisnet

(Bron foto: Doelbeelden.nl)

Links

(1)