Nieuws

Voortgangsrapportage natuur: licht herstel biodiversiteit

De investering in natuur heeft effect. Na enkele decennia van achteruitgang in biodiversiteit, is er nu een licht herstel, zo blijkt uit de Vierde Voortgangsrapportage Natuur.

De Rijksoverheid, provincies en diverse partners willen de natuur versterken. Daarom werken ze samen aan een robuust Natuurnetwerk. Het doel is dat in 2027 minimaal 80.000 hectare extra natuur is gerealiseerd. Daarnaast werken ze aan de realisatie van doelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. In de Vierde Voortgangsrapportage Natuur rapporteren de provincies en Rijksoverheid wat er in 2017 bereikt is.

Op koers

Minister Schouten schrijft op 11 december in een Kamerbrief dat dat de realisatie van de 80.000 ha extra natuur in 2027 nog steeds op koers ligt, hoewel het tempo van verwerving iets lijkt af te nemen. Uit de Vierde Voortgangsrapportage Natuur blijkt dat inmiddels bijna bijna 36.000 ha van de 80.000 hectare nieuwe natuur gerealiseerd is. Uit de rapportage blijkt ook dat hoewel de toestand van soorten en ecosystemen nog niet goed is, er tekenen van licht herstel zichtbaar zijn.

Maatschappelijk draagvlak

Naast het herstel van de biodiversiteit liggen er nog andere grote opgaven voor overheid en provincies. Zo willen ze burgers, medeoverheden en ondernemers meer bij natuurbeleid betrekken. Het idee is dat je zo zorgt voor meer maatschappelijk draagvlak. Daarom worden initiatieven om de leefomgeving groener te maken ondersteund, bijvoorbeeld door de subsidiering van natuurbeheer, door het ondersteunen van onderzoek of door het bevorderen van een meer natuurinclusieve landbouw.

Klimaatverandering

Een andere maatschappelijk opgave is de klimaatverandering. Om de natuur robuuster te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering is klimaatbestendig natuurbeheer nodig. Tegelijkertijd kan natuur helpen klimaatverandering te verzachten door bijvoorbeeld CO₂ op te nemen.

Met de uitvoering van het natuurbeleid liggen we op koers maar we zijn er nog niet, constateert de minister. Herstel van natuur gaat langzaam. En externe factoren kunnen bovendien negatief van invloed zijn op het herstel, zoals de droge zomer van 2018.

(Bron foto: doelbeelden.nl )