Nieuws

Wat zijn de beste maatregelen om koolstof vast te leggen?

Bron foto: Sakorn Sukkasemsakorn (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    koolstofvastlegging
  • Interessant voor
    akkerbouwers en veehouders
Bekijk de bronnen
Onlangs gepubliceerd op Crkls: Boeren kunnen via bodembeheer bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Door koolstof in hun bodem vast te leggen kunnen ze hun bodemvruchtbaarheid verbeteren en de wereld vooruit helpen. Maar wat is de beste manier om dit voor elkaar te krijgen?
In samenwerking met

Onderzoeksinstituut: Louis Bolk Instituut

Gefinancierd door: Ministerie van LNV

Betrouwbaarheidsscore: Geen betrouwbaarheidsscore omdat het gaat om literatuuronderzoek. Echter zijn de berekeningen uitgevoerd met een internationaal erkend koolstofmodel (RothC), maar het blijven schattingen.

Samenvatting

CO2 in de lucht leidt wereldwijd tot klimaatverandering. Aanpassingen in bodembeheer kunnen koolstof vastleggen in de bodem en daarmee CO2 uit de lucht halen. Dit onderzoek berekent hoeveel koolstof vastgelegd kan worden in minerale bodems met verschillende maatregelen, en bespreekt met boeren hun praktijkervaringen bij de toepassing.

Conclusies

  • Voor veehouders op zandgronden is een maïs-grasklaver-wisselteelt het meest effectief om koolstof vast te leggen.
  • Veehouders op kleigronden leggen de meeste koolstof vast door de leeftijd van hun grasland te verhogen.
  • Voor akkerbouwers op zandgrond is de inzet van extra groenbemesters het meest effectief.
  • Akkerbouwers op kleigrond leggen de meeste koolstof vast met meer rustgewassen in hun rotatie.

Het rapport is te vinden via deze link, ook is het toegevoegd aan de kennisbank van Groen Kennisnet.

Wat is Crkls?

Crkls (spreek uit als cirkels) is het antwoord op de versnippering van het landbouwkundig onderzoek in de afgelopen decennia. Het platform maakt de onderzoeksresultaten beter vindbaar en relevant voor de ondernemer. De initiatiefnemers Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool willen zo een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Nederland.
Groen Kennisnet is onderdeel van de stuurgroep Crkls en heeft nauw contact met de redactie van Crkls.