Nieuws

Watergift: 'gevoel' telers geen goede raadgever

Voor veel telers 'is de bodem een black box'. Tegelijk hebben zij, gelet op waterkwaliteit, de zorgplicht om uitspoeling te beperken. Cruciaal is goede watergift, met 'gevoel' als slechte raadgever.

De watergift afstemmen naar gewasbehoefte, zoals van telers in de 'zorgplicht' wordt gevraagd, kan niet zonder hulpmiddelen. Dit wordt gesteld in het achtergrondrapport Implementatie emissiemanagementsysteem grondgebonden teelten uitgevoerd in opdracht van het Productschap Tuinbouw (PT) en het ministerie van Economische Zaken.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen die in het rapport aan de orde komen zijn een lysimeter, vochtsensoren, een drainmeter en verdampingsmodellen (met een lysimeter kan de invloed van plantengroei op de waterhuishouding van de bodem worden onderzocht, bron: Wikipedia). Deze middelen zijn tijdens eerder onderzoek bij 9 telers ook getest, maar dan geïntegreerd tot een tool voor emissiemanagement*. Geconcludeerd is dat dit geïntegreerd middel te hoog gegrepen was voor telers en dat zij het te duur vonden.

Vanwege de kosten en complexiteit is gekozen het systeem om te bouwen naar een modulair systeem. 'Hierbij kan ingestapt worden met afzonderlijke onderdelen'. In het meest recente rapport is te lezen op welke punten de hulpmiddelen zijn aangepast. Zo is een goedkopere versie van de lysimeter ontwikkeld. Vervolgens zijn de middelen opnieuw getest bij 8 telers.

Voordeel teler versus milieu

Naast de conclusie dat correcte watergift niet zonder hulpmiddelen kan, wordt onder meer geconcludeerd dat: de verschillen tussen grondsoorten en hydrologische situaties groot zijn, verzouting van de grond op termijn een blijvend risico is, de emissie soms nog zeer fors is – veel winst te behalen en dat teeltkundig voordeel van het grootste belang is voor de teler. 'Voor alleen ''milieuwinst'' zal hij/zij geen investeringen doen. Het verdiepen van inzicht in de bodemprocessen is daarnaast ook een belangrijk motief'.

Afspraak overheid & sector

Betreffende dat laatste, inzicht in bodemprocessen, is dus ook nog een slag te slaan. Althans -zo is te lezen in een folder van Glastuinbouw Waterproof Grondgebonden – het project waarbinnen voornoemd onderzoek wordt verricht- de bodem is voor veel telers een 'black box' en de 'wens bestaat meer inzicht te krijgen in de processen rond water en nutriënten' (zie de site Glastuinbouw Waterproof (thema Grondgebonden) en klik op 'lees meer over het project' voor de folder).

Het project Glastuinbouw Waterproof Grondgebonden faciliteert in het nakomen van de afspraak die tussen de sector en de overheid is gemaakt binnen het Platform Duurzame Glastuinbouw: de emissie vanuit de glastuinbouw moet sterk worden gereduceerd om aan de Europese Kaderrichtlijn Water te kunnen voldoen. In het meest recente rapport is te lezen dat het terugdringen van uitspoeling van nutriënten (N, P) en gewasbeschermingsmiddelen (Gbm) naar zowel grond- als oppervlaktewater ook nodig is om aan de Nitraatrichtlijn (NR) te voldoen.

* Zie ook de eerdere uitgaven in de reeks Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt: rapport lysimeter en drainmeter, rapport bodemvochtsensoren en modulaire opbouw van het systeem, rapport modellen en de Eindrapportage Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water.


(Bron foto: Thinkstock)