Nieuws

Website Nederlandse wilde gewasverwanten gelanceerd

In Nederland komen wilde plantensoorten voor die verwant zijn aan ons dagelijks voedsel. Deze soorten kunnen belangrijk zijn voor het verbeteren van onze voedselgewassen. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) heeft de website CWRnl gelanceerd met informatie over deze soorten, hun verspreiding en kwetsbaarheid.

Belang wilde gewasverwanten

Wilde soorten die verwant zijn aan gewassen kunnen belangrijke eigenschappen hebben waarmee ons voedsel kan worden verbeterd. Deze eigenschappen kunnen, soms met wat moeite, ingekruist worden in gewassen. Tot nu toe was onvoldoende bekend welke van deze gewasverwanten (‘crop wild relatives’, CWR) in Nederland voorkomen en in welke mate ze bedreigd worden.

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland heeft 214 wilde plantensoorten in kaart gebracht die inheems zijn of voor 1900 ingeburgerd zijn en die verwant zijn aan gewassen die belangrijk zijn voor land- en tuinbouw. Hiervoor is o.a. gebruik gemaakt van de FLORON Verspreidingsatlas. (Vanaf eind 2015: NDFF Verspreidingsatlas)

Welke informatie kun je vinden op CWRnl?

Van elke soort is een factsheet samengesteld. Hierin staat informatie over de verwantschap met cultuurgewassen en over de verspreiding van de soort in Nederland en elders in de wereld. Wilde cichorei bijvoorbeeld komt op alle continenten voor. Liggende asperge daarentegen komt alleen voor aan de westkust van Europa en gaat in Nederland sterk achteruit: een kwetsbare soort die deel uitmaakt van de Rode Lijst. Van de geïnventariseerde soorten staan er 53 op de  Rode Lijst, en voor deze soorten zijn meer gedetailleerde verspreidingskaarten voor Nederland gemaakt tegen de achtergrond van de Ecologische Hoofdstructuur.

Voor de Rode Lijst soorten wordt ook meer specifieke informatie gegeven over de status van conservering in Nederland, zoals het voorkomen in natuurgebieden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en de aanwezigheid van zaadmonsters in de genenbank van het CGN. 

Behoud van soorten

Verstedelijking en milieuvervuiling maken het voortbestaan van veel plantensoorten onzeker. Daarnaast wordt klimaatsverandering als een ernstige bedreiging voor onze flora en fauna gezien. Het CGN brengt momenteel in kaart welke invloed van klimaatverandering verwacht kan worden op de toekomstige verspreiding van wilde verwanten in Nederland en Europa als geheel. Deze informatie zal op termijn ook in de website worden opgenomen en worden gebruikt voor het ontwikkelen van beleid gericht op het behoud van de diversiteit van deze soorten.

(Bron foto: CGN)