Nieuws

Weiden hielp boeren in verlagen ammoniakemissie

Het project Proeftuin Natura 2000 leert dat onder meer weiden bijdraagt aan ammoniakemissie-reductie. In 4 jaar verlaagden 8 projectboeren de gemiddelde emissie per bedrijf van 3180 naar 3093 kilo.

Naast weidegang zijn drie andere hoofdredenen aan te wijzen voor deze reductie - terwijl de bedrijven in omvang zijn gegroeid: lagere jongveebezetting, verlaging van het ruw eiwwit in het rantsoen en minder mest per hectare. In de Nieuwe Oogst-bijlage Proeftuin Natura 2000 wordt wel opgemerkt dat laatstgenoemde deels het gevolg is van de verlaagde derogatie*.

Kostenloos emissie verlagen

In de bijlage van Nieuwe Oogst, geschreven in opdracht van LTO Noord, zijn meer ervaringen te lezen over het project dat nu vier jaar loopt. Zo is elke deelnemer geïnterviewd –6 melkveehouders, 1 pluimvee- en 1 varkenshouder. De drijfveer voor hen om mee te doen, meldt Nieuwe Oogst, is minder ammoniakemissie door kostenloze maatregelen. Zie ook het artikel 'Huidige maatregelen te duur' in het blad PlattelandsPost. Op de website Proeftuin Natura 2000 staat dat het projectdoel is om het agrarisch ontwikkelingsperspectief te behouden en tegelijk de Natura 2000-doelstellingen in de provincie Overijssel te realiseren.

Tools en resultaten

De middelen, kennis en innovaties die zijn ingezet binnen het project of speciaal daarvoor zijn ontwikkeld, zijn tevens bedoeld om de rest van Nederland te inspireren. Achterop de bijlage staan de diverse tools (zoals de Ammoniakwijzer) die worden gebruikt in de pilot en staan ook andere projectresultaten en –verrichtingen vermeld.

Meer projectresultaten zijn terug te vinden in een eerder verschenen artikel in V-focus (Ammoniakuitstoot verminderen én geld besparen) waarin onder meer aandacht voor de kosten van een 'emissiearme stal'. V-focus: 'dit zou de verplichting zijn als een veehouder nabij een Natura 2000 gebied de emissie moet verminderen'.

* Derogatie: toestemming van de Europese Unie om op een bepaalde wijze van een algemeen vastgestelde norm te mogen afwijken – in dit verband: de norm dat niet meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest op het land mag worden gebracht (bron: Wikipedia – Derogatie (Europees recht))


(Bron foto: Pixabay)