Nieuws

Wel of niet investeren in Vlees van Morgen?

De Autoriteit Consument en Markt stelt dat 'Kip van Morgen' nadelig uitpakt voor consumenten. Dit leidt tot veel discussie. De uitkomst daarvan is van belang voor veehouders: wel of niet investeren?

Uit het artikel Is het Varken van Morgen ook duurzaam voor uw portemonnee? dat reeds oktober vorig jaar verscheen in maandblad Varkensbedrijf, blijkt immers dat rekening moet worden gehouden met investeringen voor productiedieren die gehouden worden binnen het concept 'Vlees van Morgen'.

In dit specifieke artikel wordt uitsluitend ingegaan op varkenshouderij, maar net als Kip van Morgen, valt ook Varken van Morgen onder voornoemd concept, een initiatief van het CBL (branchevereniging van de supermarktbranche en food service). Zie ook het artikel Eén schakel kan rol kostprijs niet veranderen waarin Vlees van Morgen genoemd wordt.

Samenwerken en marges

Ook uit het artikel Visie varkensvleessector: al het vlees duurzaam blijkt hoe belangrijk samenwerking is. Zo is een van de speerpunten van deze sector: 'samenwerken binnen de keten, volgens renderende verdienmodellen waarbinnen de marge eerlijk wordt verdeeld'. Of de samenwerking zoals deze nu is vormgegeven wordt goedgekeurd, is met de tussenkomst van ACM nog maar de vraag. En dus ook of de investeringen in bijvoorbeeld dierenwelzijn zich terugverdienen in geld. Nog los daarvan, luidt het advies van vakblad Varkensbedrijf: 'Ga voor uw eigen specifieke situatie na of de stap naar een concept met bovenwettelijke eisen ook een verduurzaming is van uw portemonnee'.

20% minder dieren

In het artikel in Varkensbedrijf wordt gesteld dat het concept Varken van Morgen gemiddeld, uiteraard afhankelijk van het bedrijf, neerkomt op 20% minder dieren. Een voorbeeld uit het vakblad: 'Zijn de hokken 3,80 m x 2,60 m dan mogen er volgens de huidige welzijnswet van 0,8 m2/dier 12 varkens gehouden worden. Overschakelen naar het Varken van Morgen betekent dan dat er in deze hokken nog maar 9 varkens gehuisvest kunnen worden, 25 % minder'. Andere zaken die het vakblad noemt: voerwinstniveau, beschikbaarheid daglicht beschikbaar, afleidingsmateriaal. Voor gesloten bedrijven, stelt Varkensbedrijf, ligt de vraagstelling (of aansluiten bij een concept loont) nog complexer.


Als varkenshouder (of pluimveehouder) kun je nóg een stapje extra zetten, zo blijkt ook uit het artikel Extra eisen Milieukeur ten opzichte van Varken van Morgen. Daarin is te lezen dat veel eisen van Milieukeur overeenkomen met die van Varken van Morgen, maar dat eerstgenoemde keurmerk op een behoorlijk aantal punten voorloopt.


Autoriteit Consument en Markt

De genoemde berichtgeving over de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Kip van Morgen is afkomstig van Boerderij. Zie artikel ACM: Kip van Morgen strijdig met mededingingswet. Aan sowieso een van de criteria om tot kartelafspraken te mogen komen, is volgens de ACM niet voldaan. Uit een uitgebreide economische analyse zou blijken dat de consument uitkomt op 64 cent negatief. Boerderij meldt dat de stelling aangaande de mededingingswet een voorlopige conclusie betreft en dat het rapport nog niet officieel openbaar is.


Consumentenwelvaart

In diverse andere media laten critici van zich horen. Een twitteraar (Boer Klaassen) bijvoorbeeld schrijft: '"ACM bang dat consument opdraait voor extra kosten duurzaamheid kippenvlees" Het is toch wens van maatschappij/consument???'. Of, zoals een hoogleraar mededingingsrecht stelt in een krantenuitgave van Wegener (PZC, 21-1-2015): 'De ACM zou niet alleen consumentenwelvaart moeten meewegen, maar ook belangen als gezondheid, dierenwelzijn en milieu'.


In diezelfde uitgave spreekt ook het hoofd Voedsel bij de stichting Natuur & Milieu zich uit: 'Ministers sluiten convenanten met het bedrijfsleven [...]. Dat zulke afspraken vervolgens worden teruggefloten door een andere overheid -de ACM- is krom'. Zie betreffende dit onderwerp een artikel over de Agenda Verduurzaming Voedsel: Verduurzamen voedsel: beknopte agenda tot 2016.(Bron foto: Pixabay)